2015/062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld

Rapportnummer
2015/062
Rapport

BV X is het niet eens met de beslaglegging door de Belastingdienst op zaken die niet aan de belastingschuldige maar aan BV X in eigendom toebehoren. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst in redelijkheid kon beslissen om niet af te zien van verhaal op de zaken waarvan de eigendom niet berust bij de belastingschuldige maar bij BV X. Dit omdat sprake was van bedrijfsinmenging en in zo'n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien.

Instantie: Directeur Belastingen (Belastingdienst)

Klacht:

afwijzend beslist op beroep tegen de inbeslagneming van zaken waarvan niet de belastingschuldige de eigenaar is maar BV X.

Oordeel:
Niet gegrond