2014/221 BJZ had ouders beter moeten informeren over einde rol therapeut en had geluidsopnamen over rol voogd moeten beluisteren

Rapportnummer
2014/221
Rapport

Een moeder van drie onder toezicht gestelde kinderen wil graag meer omgang met hen, maar is daarvoor afhankelijk van het omgangshuis en de therapeut van de kinderen. Op zeker moment zijn er twee voorvallen die volgens de moeder het gebrek aan professionaliteit en partijdigheid van de therapeut aantonen. De moeder klaagt over de wijze waarop (de gezinsvoogd van) Bureau Jeugdzorg hiermee is omgegaan.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman had Bureau Jeugdzorg eerder moeten duidelijk maken aan de ouders dat de gebeurtenissen rond de therapeut Bureau Jeugdzorg zorgen baarde en dat Bureau Jeugdzorg zich beraadde over wat de volgende stap moest zijn. Doordat Bureau Jeugdzorg het probleem niet aan de ouders gemeld heeft en niet transparant was in zijn bedenkingen en de te volgen stappen, heeft Bureau Jeugdzorg eraan bijgedragen dat de moeder het gevoel kreeg dat Bureau Jeugdzorg aan het functioneren van de therapeut voorbij wilde gaan. Om die reden heeft Bureau Jeugdzorg gehandeld in strijd met het vereiste van transparantie.

Voorts klaagde de moeder erover dat de klachtencommissie de door haar gemaakte geluidsopnamen in de klachtenprocedure niet heeft beluisterd.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman had de klachtencommissie wel degelijk het oudergesprek, dan wel de compilatie daarvan, eventueel tezamen met de gezinsvoogd, dienen af te luisteren voor haar beeldvorming. Slechts op die wijze zou recht zijn gedaan aan de klacht van de moeder en had de klachtencommissie haar beweringen over hetgeen in dat gesprek was voorgevallen kunnen verifiëren en hier expliciet over kunnen oordelen. Door dit na te laten, heeft het bestuur van Bureau Jeugdzorg niet voldoende zorg gedragen voor een zorgvuldige en volledige klachtbehandeling en om die reden heeft Bureau Jeugdzorg gehandeld in strijd met het vereiste van goede voorbereiding.

De Nationale ombudsman geeft Bureau Jeugdzorg in overweging om naar de geluidsopnamen, dan wel de compilatie daarvan, te luisteren ter evaluatie en ter lering voor de organisatie.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ)

Klacht:

gezinsvoogd heeft geweigerd om uitspraken in het verslag op te nemen die door de therapeut tijdens het MDO (Multidisciplinair Overleg) waren gedaan en die kwetsend voor verzoekster waren

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ)

Klacht:

druk uitgeoefend op verzoekster om de klacht die haar toenmalige advocaat had ingediend over de therapeut in te laten trekken

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ)

Klacht:

tijdens het ouderoverleg niet openlijk toegegeven dat de uitspraken door de therapeut waren gedaan

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ)

Klacht:

verzoekster afgeraden om een klacht in te dienen bij BJZ

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ)

Klacht:

verzuimd om herstelmaatregelen te nemen nadat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg had geoordeeld dat de therapeut verkeerd had gehandeld bij de behandeling van de kinderen van verzoekster

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZ)

Klacht:

verzuimd om in de klachtenprocedure ruimte te maken voor het luisteren naar geluidsopnamen die verzoekster had aangeleverd in het kader van de klachtenprocedure

Oordeel:
Gegrond