2013/092: Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR

Rapportnummer
2013/092
Rapport

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) heeft het verzoek om kwijtschelding van de lokale belastingen 2012 van verzoekster afgewezen. Reden was dat verzoekster twee voertuigen op haar naam had. Verzoekster bracht naar voren dat zij een auto had met een waarde van € 500 en een caravan die niets meer waard was. Zij staafde die waardes met taxaties van BOVAG-bedrijven. BSR bleef bij de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding.

In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet is bepaald dat de overheidsinstantie geen kwijtschelding verleent wanneer de belastingplichtige genoeg vermogen heeft om de belasting te betalen. Een auto met een waarde onder de € 2.269 telt niet mee als vermogen.

BSR liet weten de caravan te hebben beschouwd als het voertuig waarvoor die vermogensvrijstelling gold. Volgens BSR kon de belasting dus betaald worden met de waarde van het tweede voertuig, de auto.

De Nationale ombudsman heeft overwogen dat in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet uitdrukkelijk sprake is van een vermogensvrijstelling voor een "auto". Toen verzoekster protesteerde tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding, stelde zij met zoveel woorden aan de orde dat één van de twee voertuigen geen auto was maar een caravan. BSR had de auto toen onder de vermogensvrijstelling moeten brengen. En verzoekster wijtschelding moeten verlenen.

De Nationale ombudsman geeft aan BSR in overweging verzoekster alsnog kwijtschelding te verlenen en het beleid op dit punt voor eventuele toekomstige gevallen aan te passen.

Instantie: Belastingsamenwerking Rivierenland te Tiel

Klacht:

verzoekster geen kwijtschelding verleend van de aanslag lokale belastingen 2012, want volgens hen kwam ze niet in aanmerking voor kwijtschelding omdat zij twee voertuigen in haar bezit had.

Oordeel:
Gegrond