2012/142: IND wijst verzoek advocaat, tot maken van geluidsopnames bij asielzaken, af

Rapportnummer
2012/142
Rapport

Verzoeker, een advocaat, wil graag zelf geluidsopnamen maken van het nader gehoor in asielzaken Verzoeker vindt namelijk dat het in het vertaalproces nogal eens misgaat en dat dat achteraf moeilijk recht te zetten is. De IND heeft het verzoek afgewezen.

De Nationale ombudsman gaat niet mee in het argument van de minister tegen het maken van geluidsopnamen omdat het niet in alle gevallen om essentiële punten gaat: wat in de gevallen waarin het wel om essentiële punten gaat? En daarbij kunnen kleine nuanceverschillen in vertalingen soms ook grote gevolgen hebben. Het maken van een geluidsopname kan alleen maar bijdragen aan een nog grotere kwaliteit van de procedure. Wat het kostenaspect betreft: verzoeker wil de kosten voor het maken van geluidsopnamen voor eigen rekening nemen. Nu verzoeker degene is die prijs stelt op het maken van geluidsopnamen, is het ook redelijk dat de eventuele kosten daarvan niet voor rekening van de IND komen. Wat betreft de door de IND te leveren extra inspanning merkt de Nationale ombudsman op dat in het voorstel van verzoeker geen sprake is van extra inspanning voor de IND. Immers de geluidsopname wordt door verzoeker zelf c.q. zijn gemachtigde gemaakt. Overigens lijkt het erop dat een geluidsopname als bewijs voor een punt van geschil uiteindelijk tijdbesparend kan zijn. Immers het is direct te beoordelen of iets terecht is aangekaart of niet. En ook dat komt de kwaliteit van de procedure ten goede. Wat betreft de mogelijkheid dat een geluidsopname bewerkt kan worden indien deze wordt gemaakt door de vreemdeling of diens gemachtigde en het ontbreken van een mogelijkheid om dat te controleren, heeft verzoeker zelf al een oplossing naar voren gebracht: manipulatie kan eenvoudig worden voorkomen door ter plekke een kopie van de geluidsopname te maken en deze aan de IND te overhandigen voor het dossier. De huidige techniek staat op dat punt voor niets. Al met al hebben de argumenten van de minister de Nationale ombudsman niet kunnen overtuigen van de juistheid van het uitgangspunt dat het maken van geluidsopnamen van het nader gehoor in een asielprocedure niet is toegestaan, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het is daarentegen geheel in lijn met de vereiste transparantie en toetsbaarheid als de IND het maken van een geluidsopname zou toestaan. Het niet toestaan ervan is niet behoorlijk.

Transparantie

Het maken van geluidsopnamen van gehoren in vreemdelingenzaken toestaan

Aanwezigheid tweede gemachtigde

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht:

niet toegestaan om verzoeker, in zijn functie als advocaat, geluidsopnamen van een nader gehoor te laten maken

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht:

niet toegestaan een tweede (tolk) gemachtigde bij het nader gehoor aanwezig te laten zijn

Oordeel:
Niet gegrond