2011/358: Klacht over ongegrond verklaren melding integriteitsschending

Rapportnummer
2011/358
Rapport

De gemeente Emmen heeft een Regeling voor Klokkenluiders. Van een schending van de integriteit kan melding worden gedaan bij het daarvoor ingestelde Meldpunt Integriteit.

Verzoekster is werkneemster van de gemeente. Zij klaagt erover, dat de gemeentesecretaris haar melding van een integriteitsschending ongegrond heeft verklaard op basis van een rapport van het Meldpunt, zonder haar eerst de gelegenheid te geven op het concept-rapport te reageren. De gemeensecretaris kwam tot zijn oordeel omdat niet was gebleken van ongewenst gedrag, maar veeleer van een arbeidsconflict.

De Nationale ombudsman overwoog dat de Regeling Klokkenluiders het onderzoek betreft naar de persoon of personen waar de melding betrekking op heeft. Of die melding terecht is en welke consequenties daaraan moeten worden verbonden staat ter beoordeling van het bevoegd gezag, in dit geval de gemeentesecretaris. De regeling voorziet niet in de mogelijkheid om degene die de melding heeft gedaan actief in het onderzoek te betrekken.

De gemeentesecretaris kon dus over het rapport van het Meldpunt een beslissing nemen, zonder verzoekster eerst om een reactie te hoeven vragen.

De Nationale ombudsman plaatste met betrekking tot de gang van zaken nog een kritische kanttekening. De constatering dat de kwestie zich niet leent voor een behandeling als integriteitsmelding roept de vraag op hoe dan wel een passend vervolg hoe wel een vervolg aan verzoeksters melding diende te worden gegeven. Het had op de weg van de gemeentesecretaris, als eerstverantwoordelijke, gelegen om hierover met verzoekster te spreken. Verzoeksters keuze kwam tot stand na overleg met de gemeentelijke vertrouwenspersoon. Dat de keuze voor een integriteitsmelding achteraf niet de juiste bleek had ertoe moeten leiden dat zo snel mogelijk naar een alternatieve weg naar een mogelijke oplossing was gezocht.

Fair play beginsel. De klacht over de onderzochte gedraging van het college van burgemeester en wethouders van Emmen is niet gegrond.

Instantie: Gemeente Emmen

Klacht:

melding over een integriteitsschending ongegrond verklaard op basis van een rapport van het Meldpunt Integriteit, terwijl dit meldpunt in strijd met zijn protocol de betrokken leidinggevenden wel, maar verzoekster niet in de gelegenheid heeft gesteld om op het concept-rapport te reageren

Oordeel:
Niet gegrond