2011/119: Man ontvangt geen kwijtschelding door teveel vermogen door fout Belastingdienst

Rapportnummer
2011/119
Rapport

De heer C. heeft geen kwijtschelding gekregen van de waterschapsbelastingen over 2009 door het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, vanwege een te hoog vermogen door saldo op zijn bankrekening.

Hij is het hiermee niet eens, omdat zijn banksaldo hoger is vanwege door de rijksbelastingdienst gestorte bedragen aan huurtoeslag en aanslag loonheffing. Deze bedragen kloppen niet en zijn te hoog. Om die reden heeft hij de bedragen op zijn bankrekening laten staan, zodat hij het kan terugbetalen.

De Nationale ombudsman vindt het terecht dat bij de berekening van de betalingscapaciteit in het kader van een verzoek om kwijtschelding of een herzieningsverzoek, een bedrag op de bankrekening van betrokkene buiten beschouwing wordt gelaten als de rijksbelastingdienst dit aantoonbaar terugvordert.

Zolang het terugvorderingsbesluit van de rijksbelastingdienst op zich laat wachten is het redelijk dat de behandeling van de kwijtschelding wordt opgeschort en/of invorderingsacties achterwege worden gelaten. Van de betrokkene mag worden verwacht dat deze zich inspant om een terugvorderingsbesluit te verkrijgen.

Redelijkheidsvereiste. De klacht is gegrond. Met instemming is kennis genomen van het alsnog verlenen van kwijtschelding door het waterschap Peel en Maasvallei

Instantie: Waterschap Peel en Maas

Klacht:

geen kwijtschelding van waterschapsbelastingen over 2009 toegekend, vanwege vermogen op zijn bankrekening

Oordeel:
Gegrond