2010/338: Man maakt onnodig cursuskosten na onjuiste voorlichting IVW inzake verlening vaarbevoegdheidsbewijs

Rapportnummer
2010/338
Rapport

Verzoeker moest zijn vaarbevoegdheidsbewijs verlengen, hiervoor won hij telefonisch informatie in bij het IVW-loket. Op basis van die informatie schreef hij zich in voor een vierdaagse cursus Advanced Fire Fighting (AFF). Na het afronden van deze cursus wilde verzoeker vervolgens zijn vaarbevoegdheidsbewijs per internet verlengen. Dit lukte niet, daarom nam hij opnieuw telefonisch contact op met het informatieloket. Aan verzoeker werd toen volgens hem verteld dat hij voor het verlengen van zijn vaarbevoegdheidsbewijs niet opnieuw een cursus AFF had hoeven volgen, omdat zijn opgedane vaartijd als engineer al volstond voor de verlenging van zijn vaarbevoegdheidsbewijs.

In dat gesprek werd hem ook verteld dat hij bij de IVW een verzoek kon indienen om het cursusgeld vergoed te krijgen. Verzoeker diende hierover een klacht in bij de IVW, maar de IVW wees zijn schadeclaim af.

Verzoeker klaagt erover dat de IVW hem tijdens een telefoongesprek op 5 februari 2010 foutief heeft geïnformeerd, waardoor hij onnodig een cursus heeft gevolgd.

Verzoeker klaagt er verder over dat de IVW de door hem gemaakte kosten voor de cursus niet heeft willen vergoeden.

Volgens de minister van V&W kon er niet nagegaan worden met welke medewerker verzoeker gesproken had. Er kon dus niet achterhaald worden wat er tegen verzoeker zou zijn gezegd.

Het valt te betreuren dat achteraf niet aan de hand van een gespreksnotitie te achterhalen valt wat voor informatie door IVW is verschaft en dat niet geregistreerd is met wie verzoeker heeft gesproken.

De Nationale ombudsman acht het aannemelijk dat door de medewerker van IVW aan verzoeker is gezegd dat hij verplicht cursussen moest volgen. Dit omdat vaststaat dat verzoeker op 5 februari 2010 het betreffende telefoongesprek heeft gevoerd, en de inhoud daarvan ook nog eens in het telefoongesprek van 26 februari 2010 door hem aan de orde is gesteld. Daarbij is verder van belang dat verzoeker naar aanleiding van de op 5 februari 2010 aan hem verstrekte informatie direct de daad bij het woord heeft gevoegd en zich heeft opgegeven voor een vierdaagse cursus Advanced Fire Fighting. Verder is door de minister van V&W ook niet aangegeven dat het volstrekt onaannemelijk is dat deze informatie aan verzoeker zou zijn verstrekt.

vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking - gegrond;

redelijkheidsvereiste - gegrond.

De Nationale ombudsman geeft de minister van Infrastructuur en Milieu in overweging om alsnog de helft van de gemaakte kosten van verzoeker te vergoeden.

Instantie: Inspectie van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Tijdens telefoongesprek verzoeker foutief geïnformeerd, waardoor hij onnodig een cursus heeft gevolgd; gemaakte kosten voor cursus niet vergoed. Oordeel:
Gegrond