Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein: reactie Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen

  Op verzoek van de minister van VWS heeft de Nationale ombudsman een reactie opgesteld op het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. Dit wetsvoorstel biedt gemeenten de juridische grondslag voor gegevensverwerking bij een integrale en gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek.

  Vanwege het integrale karakter heeft dit wetsvoorstel betrekking op taken die voortvloeien uit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet: de kernwetten binnen het zgn. ‘sociaal domein’.

  Op 20 mei 2020 heeft de Nationale ombudsman zijn reactie aan de minister VWS verzonden. In deze brief licht hij toe wat hem in het wetsvoorstel aanspreekt. Daarbij gaat het om de aandachtspunten rondom privacy, die in lijn zijn met de uitgangspunten van het rapport 2018/085 met de titel  'Van wie is die privacy eigenlijk?’.

  Ook benoemt hij een aantal onduidelijkheden in het wetsvoorstel op het terrein van klachtbehandeling; deze onduidelijkheden hebben betrekking op het werkplan dat door het college van burgemeester en wethouders dient te worden opgesteld, de coördinerende taak van het college en op de verplichting voor gemeenten om een meldpunt in te richten.  Tot slot roept de ombudsman op om de in deze wet opgenomen versterking van het integraal werken door te trekken naar integrale geschilbeslechting door gemeenten en lokale ombudsvoorzieningen.

  Bijlagen

  Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (pdf, 366.69 kB)
  Wams Memorie van Toelichting (pdf, 657.67 kB)
  Reactie aan Minister De Jonge inzake wetsvoorstel WMO (pdf, 169.13 kB)