Ombudsman betreurt instandhouding Wet dwangsom en beroep

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van mensen die stukken afhandelen

    De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt het onverstandig dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft vast houden aan de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hij vindt dat deze wet niet het juiste middel is om overheden sneller te laten reageren. De ombudsman pleit voor een meer positieve en informele benadering, die in de praktijk ook goed blijkt te werken. Hij vraagt de minister in een brief haar standpunt te heroverwegen.

    De Wet dwangsom en beroep bepaalt dat een overheidsorganisatie een boete moet betalen bij het niet tijdig reageren op een aanvraag of op een bezwaarschrift. 'De dwangsom is een negatieve benaderingswijze om bij voorbeeld gemeenten te houden aan de wettelijke beslistermijnen. Maar een pervers effect is dat sommige mensen systematisch Wob-verzoeken indienen, alleen om dwangsommen te innen', aldus Brenninkmeijer. Ook de Belastingdienst heeft te maken met flinke aantallen mensen die slechts uit zijn op het incasseren van boetes.

    Veel gemeenten en andere overheidsorganisaties hechten uit zichzelf belang aan tijdige reacties richting burgers en werken bijvoorbeeld met servicenormen. De Bestuurlijke Monitor Commissie gaf recent bij de evaluatie van de wet aan dat deze wet veel onbedoelde effecten heeft. Brenninkmeijer ondersteunt het advies van deze Commissie om de wet af te schaffen. Hij vindt dat de administratieve lasten die gemeenten van de Wet dwangsom en beroep ondervinden niet in verhouding staan tot de effecten.