Besluiten over ambtshalve vermindering werken voortaan terug tot datum arrest Hof van Justitie

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten de voorschriften voor het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven aan te passen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat aan besluiten van de Staatssecretaris over het verlenen van vermindering in verband met beslissingen van de Hoge Raad, die naar aanleiding van prejudiciële beslissingen van het Europese Hof van Justitie zijn genomen, voortaan terugwerkende kracht wordt verleend tot aan de datum van het arrest van het Hof.

  De Staatssecretaris heeft hiertoe besloten na een aanbeveling van de Nationale ombudsman in een rapport* over een klacht van een in Duitsland wonende werknemer. Deze klaagde over de afwijzing van zijn verzoek om vermindering van zijn aanslag inkomstenbelasting 1995, waarin het zogenaamde buitenlanderstarief van 25% was toegepast. Hij verwees daarbij naar een oordeel van het Europese Hof van Justitie van 27 juni 1996, dat dit bijzondere tarief in strijd was met het EG-verdrag (Asscher-arrest). Bijna een jaar later, in een arrest van 28 mei 1997, nam de Hoge Raad deze uitspraak van het Hof van Justitie onverkort over.

  De Belastingdienst baseerde de afwijzing op het feit dat de bewuste aanslag op de datum van het arrest van de Hoge Raad al onherroepelijk vaststond. De Nationale ombudsman oordeelde dat de Belastingdienst de datum van de uitspraak van het Hof van Justitie - toen de aanslag nog moest worden opgelegd - als uitgangspunt had moeten nemen. Betrokkene krijgt alsnog geld terug van de Belastingdienst. Ook in vergelijkbare gevallen zal op verzoek nog ambtshalve vermindering worden verleend.

  In zijn beoordeling wees de Nationale ombudsman erop dat de Belastingdienst bij het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting van buitenlandse werknemers na de datum van de uitspraak van het Hof, willens en wetens voorbij was gegaan aan het duidelijke oordeel van het Hof van Justitie over het buitenlanderstarief in de Nederlandse belastingwetgeving.

  Voor buitenlandse belastingplichtigen, die niet onder de volksverzekeringen vallen, gold tot eind 1998 voor de eerste tariefschijf van de inkomstenbelasting een tarief van 25%. Dit buitenlanderstarief is per 1 januari 1999 officieel afgeschaft.