Uw privacy

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman verwerkt voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken en zijn bedrijfsvoering persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

  Gebruik persoonsgegevens

  Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen. Verstrekt u de gegevens niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen.

  Verder kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor analyse en geanonimiseerde voorbeelden of quotes voor onderzoeken die de ombudsman uit eigen beweging instelt. Het kan ook zijn dat in het kader van een onderzoek uit eigen beweging contact met u wordt opgenomen voor een nadere toelichting of een andere vorm van medewerking.

  Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor dienstverlenende taken, bijvoorbeeld als u een brochure of publicatie van ons wilt ontvangen. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld solliciteert op een functie bij de Nationale ombudsman. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

  Delen van persoonsgegevens

  Voor de behandeling van uw klacht kan de Nationale ombudsman gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met de bij uw klacht betrokken (overheids)instanties. Daarom raden wij u aan alleen die informatie op te sturen die wij nodig hebben voor de behandeling van uw klacht. Bij twijfel kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

  Wanneer uw klacht nog niet door de betrokken overheidsinstantie is behandeld, dan kunnen wij uw klacht ter behandeling doorsturen naar die instantie. Stelt u daar geen prijs op, laat ons dat dan gerust weten. We nemen dan eerst contact met u op.

  Voor de dienstverlenende taken wisselen wij geen persoonsgegevens uit met andere instanties. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

  Met organisaties die – in opdracht van de Nationale ombudsman – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Nationale ombudsman blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

  Bewaren van persoonsgegevens

  De Nationale ombudsman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet 1995 schrijft de bewaartermijnen voor. In zogenaamde selectielijsten is vastgelegd welke informatie de Nationale ombudsman na verloop van tijd vernietigt of blijvend worden bewaard.

  Als u bij ons solliciteert en u wordt afgewezen, dan worden uw gegevens 1 maand na afwijzing verwijderd. Wij kunnen uw toestemming vragen om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

  Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

  Uw privacy rechten

  U hebt een aantal rechten als de Nationale ombudsman uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u hebt  het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.
   Het is niet mogelijk na afloop van de klachtbehandeling te vragen om correctie van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel mag u van ons verwachten dat wij uw schriftelijke mening toevoegen aan uw dossier.
  • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
  • Recht van bezwaar: u hebt het recht om – vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als de Nationale ombudsman meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Let op: gaat het om een door u ingediende klacht, dan kunt u van dit recht geen gebruik maken. Reden hiervoor is dat de verwerking van persoonsgegevens tijdens de klachtbehandeling berust op een wettelijk taak en niet op toestemming.

  Wilt u van één van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar:

  Nationale ombudsman
  T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
  Postbus 93122
  2509 AC Den Haag

  Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is: avg@nationaleombudsman.nl

  Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op.

  Beperking van uw privacy rechten

  Als uw verzoek betrekking heeft op een door u ingediende klacht, dan zijn uw rechten beperkt. De verwerking van persoonsgegevens tijdens de klachtbehandeling berust namelijk op een wettelijke taak.

  Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

  Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Nationale ombudsman, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.  U kunt dan een e-mail sturen aan avg@nationaleombudsman.nl. Ook kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

  Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens

  Functionaris gegevensbescherming

  De Nationale ombudsman heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze ziet erop toe dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de wet. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres: avg@nationaleombudsman.nl.

  Online partijen

  Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Komt u via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp? Dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met uw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden u dan ook aan hun privacy bepalingen goed door te lezen.

  Anonimiseren 

  De Nationale ombudsman publiceert zijn rapporten op deze website. Hierbij worden de rapporten geanonimiseerd. Dit gebeurt op zo'n manier dat zaken niet meer zijn te herleiden tot een individueel persoon. Als u van mening bent dat dit in uw geval niet zorgvuldig is gedaan, dan kunt u een mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming: avg@nationaleombudsman.nl.

  Verder helpt de Nationale ombudsman graag andere mensen met vergelijkbare klachten op weg. Daarvoor kan de behandeling van uw klacht als voorbeeld dienen. Daarom kunnen wij besluiten om uw klachtsituatie (anoniem) te gebruiken in onze communicatie. Ook in dat geval waarborgen wij uw privacy: het gaat wel over uw klacht, maar uw naam komt er niet in voor. Als u van mening bent dat dit in uw geval niet zorgvuldig is gedaan, dan kunt u een mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming: avg@nationaleombudsman.nl.

  Cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren. We gebruiken deze gegevens niet op individueel persoons- of computerniveau. De gegevens zijn daarom niet te herleiden tot een bepaalde computer of persoon.

  Meer informatie hierover leest u in ons cookiebeleid

  Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.