2017/021 Man koopt auto bij Domeinen zonder eerst veiling te bezoeken

Een man koopt een auto bij Domeinen Roerende Zaken voor € 7.100. Hij wil van de koop afzien als hij bij het ophalen ziet dat er hagelschade op de auto zit. De koop wordt ontbonden met oplegging van een boete van € 1.420. Hij klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de hagelschade niet was vermeld in de kavelomschrijving in de catalogus. De ombudsman vindt dat het kopen van de auto voor rekening en risico van de man komt. Hij heeft de veiling niet bezocht en daardoor een risico genomen. Verder vindt de ombudsman de boete niet onredelijk. Hij neemt er kennis van dat Domeinen op haar site de boetetabel bij ontbindingen heeft opgenomen.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

verzoeker naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een koopovereenkomst van een auto, een boete opgelegd van twintig procent van het door hem geboden bedrag

Oordeel: niet gegrond

Verzoeker kocht een auto voor € 7.100 bij Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen). Bij het ophalen van de auto zag verzoeker dat er hagelschade op de auto zat. Hij wilde daarom van de koop af. De koop werd ontbonden met oplegging van een boete van € 1.420.

Verzoeker klaagde er over dat de hagelschade niet was vermeld in de kavelomschrijving in de catalogus van Domeinen.

De Nationale ombudsman oordeelde dat het kopen van de auto voor rekening en risico van verzoeker kwam. Verzoeker heeft door het niet bezoeken van de veiling bij Domeinen het risico genomen dat de auto niet aan zijn verwachtingen voldeed. In de algemene voorwaarden van Domeinen is bepaald dat de koper niet kan afgaan op vermeldingen van Domeinen, maar op het goed zoals het er staat als zij het verkoopt. Ook is in de algemene voorwaarden bepaald dat Domeinen niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving.

De Nationale ombudsman oordeelde verder dat de hoogte van de boete in relatie tot het geboden bedrag niet zodanig is, dat deze onredelijk is. Domeinen handelde dan ook niet in strijd met het redelijkheidsvereiste.

Met instemming nam de Nationale ombudsman er overigens kennis van dat Domeinen op haar site de door haar gehanteerde boetetabel bij ontbindingen heeft opgenomen.

Wat is de klacht?

Verzoeker klaagt erover dat Domeinen Roerende Zaken hem naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een koopovereenkomst van een auto, een boete heeft opgelegd van twintig procent van het door hem geboden bedrag.

Wat ging er aan de klacht vooraf?

Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen) verkoopt onder meer auto's op de door haar maandelijks georganiseerde openbare veiling. De auto's zijn opgenomen in een catalogus van Domeinen. De potentiële kopers kunnen de auto's bekijken op de kijkdag in Soesterberg. De bieder accepteert bij het bieden de door Domeinen vastgestelde algemene voorwaarden. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het zich niet (voldoende) vergewissen van het voorwerp zoals deze tijdens de kijkdag te bezichtigen valt, voor risico van de bieder komt.

Domeinen bood een (personen)auto van het merk Jaguar, type XJ 4.2. v8 aan op haar openbare veiling van september 2015. De auto had hagelschade op de achterklep, het dak en de motorkap.1

In de verkoopcatalogus op de website van Domeinen2 was een kavelomschrijving van de auto opgenomen. In de tekst daarvan was geen melding gemaakt van schade aan de auto. Er waren drie kleurenfoto's van de auto opgenomen, onder meer de onder Bijlage van dit verslag opgenomen foto.3 Op deze foto is duidelijk schade te zien op de kofferbak. Het betrof een auto met een buitenlands kenteken. In de kavelomschrijving was dat kenteken niet opgenomen. Verder was het VIN4 (hierna aan te duiden als: chassisnummer) van de auto niet vermeld. In de tekst van de kavelomschrijving5 was opgenomen dat alle bij Domeinen bekende informatie over de auto in de tekst stond vermeld.

Verzoeker bezocht niet de veiling van Domeinen om de auto daar te bezichtigen. Hij deed een bod van € 7.1006 via de website van Domeinen en accepteerde daarmee de Algemene Voorwaarden Verkoop Roerende zaken Domeinen 20157.

Domeinen gunde verzoeker de auto. Verzoeker verzocht Domeinen op 14 september 2015 de koop te ontbinden, omdat zijn werkgever op korte termijn een reorganisatie had aangekondigd en verzoeker hierdoor voor zijn baan vreesde. In reactie hierop wees Domeinen verzoeker op 15 september 2015 op haar algemene voorwaarden. Op grond hiervan bood Domeinen verzoeker twee mogelijkheden aan: de koopsom te betalen en de auto af te halen of de koopovereenkomst te laten ontbinden met oplegging van een boete. Vervolgens berichtte verzoeker Domeinen op 21 september 2015 dat er sprake was van valsheid in geschrifte door in de kavelomschrijving op te nemen dat de auto 168.000 kilometer had gereden in plaats van dit aantal in mijlen. Verzoeker verzocht om ontbinding van de overeenkomst zonder het opleggen van een boete. Domeinen weerlegde verzoekers stelling op 24 september 2015 door hem een foto van het dashboard te sturen waarop de kilometerstand van 168.000 van de auto te zien was.
Verzoeker besloot vervolgens de auto bij Domeinen op te halen. Verzoeker constateerde op 13 oktober 2015 bij het ophalen, dat er op een aantal plekken hagelschade op de auto zat. Hij verzocht Domeinen daarom de koopovereenkomst te ontbinden. Domeinen stemde met de ontbinding in onder oplegging van een boete van € 1.420 (20 procent van het geboden bedrag8).

Verzoeker kon zich niet vinden in de (hoogte van de) boete. Hij diende daarover een klacht in bij Domeinen.

Domeinen bood de auto op haar veiling van januari 2016 opnieuw aan. In de tekst van de kavelomschrijving in de catalogus van januari 2016 stond vermeld dat de auto rondom hagelschade had. Verder was in de kavelomschrijving dezelfde informatie over de auto opgenomen als in de omschrijving van september 2015. De auto werd voor een bedrag van € 6.3319 aan een derde gegund.

Wat was de oorspronkelijke klacht?

Verzoeker klaagde er over dat Domeinen de schade bewust niet had vermeld in de omschrijving in de catalogus van september 2015. Hij is, ook als er geen sprake was van bewust niet vermelden, van mening dat Domeinen de grote hagelschade op de motorkap, het dak en de kofferbak expliciet in de tekst van de kavelomschrijving had moeten opnemen, zoals ook is gedaan in de omschrijving van januari 2016. Verder was volgens verzoeker op de foto's die bij de kavelomschrijving van september 2015 waren geplaatst niet te zien dat de auto zware hagelschade had. Verzoeker liet weten dat uit navraag bij een schadeherstelbedrijf bleek dat de kosten om de schade te herstellen richting de € 3.500 zouden lopen.
Verzoeker was het er niet mee eens dat Domeinen het chassisnummer niet in de kavelomschrijving had opgenomen. Met behulp van dit nummer had verzoeker nadere informatie over de voertuighistorie bij een dealer kunnen opvragen. Verzoeker merkte op dat Domeinen wel het chassisnummer beschikte. Verder vond verzoeker de opgelegde boete veel te hoog. Hij stelde Domeinen voor om de verdere afhandeling van het dossier af te kopen door betaling van een bedrag van € 250.

Welke reactie komt er op de klacht?

Domeinen liet verzoeker weten de klacht niet gegrond te achten. Domeinen was het niet eens met verzoekers stelling dat bewust informatie was achtergehouden. Domeinen wees erop dat een voorwerp in de kavelomschrijving niet alleen door een tekstomschrijving wordt aangeboden maar ook door het plaatsen van foto's. Volgens Domeinen is op een van de bij de kavelomschrijving van de auto in de catalogus opgenomen foto's10 de hagelschade duidelijk waar te nemen.
Voorts wees Domeinen erop dat potentiële kopers op haar website wordt geadviseerd om de kijkdagen te bezoeken. Domeinen wees in dit kader op artikel 4 van de voorwaarden (zie Achtergrond, onder 1.). Hierin is – kort gezegd - bepaald dat inschrijven zonder zich (voldoende) te vergewissen van de inhoud van het voorwerp zoals deze tijdens de kijkdag(en) te bezichtigen valt, voor risico van de bieder komt. Ook wees Domeinen op artikel 3 van haar algemene voorwaarden waarin is bepaald dat de kavelomschrijving op de website wordt gemaakt op basis van de bij Domeinen bekende gegevens. Voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving staat Domeinen niet in.

Domeinen was van oordeel dat nu verzoeker de kijkdagen niet heeft bezocht, hij zelf het risico van dwaling heeft vergroot door de auto niet te onderzoeken, ondanks de expliciete aanbeveling van Domeinen daartoe en de niet limitatief opgesomde bijzonderheden in een omschrijving in de catalogus. De risico's die met het afzien van een dergelijk onderzoek gepaard gaan, dienen volgens Domeinen voor rekening van verzoeker te blijven.

Domeinen liet weten dat de boete op grond van het derde lid van artikel 13 van de algemene voorwaarden is opgelegd. Domeinen hield er hierbij rekening mee dat zij de koop heeft moeten ontbinden en de auto opnieuw weer in de verkoop moest doen, alsmede dat de logistieke afhandeling van de opdrachten van het Openbaar Ministerie door de ontbinding extra werkzaamheden vergen. Verzoekers aanbod om de verdere afhandeling van het dossier af te kopen voor een bedrag van € 250 wees Domeinen af. Als onderdeel van de Rijksoverheid dient Domeinen uit te gaan van het gelijkheidsbeginsel. Dit betekent dat Domeinen iedereen gelijk dient te behandelen. In dat verband levert het dossier geen grond op om het gelijkheidsbeginsel in deze zaak te passeren, aldus Domeinen.

Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman?

Verzoeker kon zich niet vinden in de afwijzende beslissing van Domeinen en wendde zich daarom tot de Nationale ombudsman.

Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht?

De Nationale ombudsman heeft de afwijzende beslissing van Domeinen getoetst aan de behoorlijkheidsvereisten. In dit kader heeft de Nationale ombudsman Domeinen verzocht op de klacht te reageren en enkele specifieke vragen.

Hoe reageerde Domeinen Roerende Zaken?

Domeinen liet weten bij haar oordeel en haar argumenten daarvoor te blijven. Domeinen wees er – kort gezegd - op dat verzoeker zelf het risico op dwaling heeft vergroot door niet naar de kijkdag te gaan, waar de hagelschade kon worden waargenomen. Domeinen voegde daaraan toe dat zij potentiële kopers altijd adviseert om naar de kijkdagen te komen. Voor het overige liet Domeinen het volgende weten. De omschrijving in de catalogi wordt gemaakt door de afdeling Backoffice van Domeinen op basis van de gegevens uit het beslagportaal.11 Uitgangspunt hierbij is dat gebreken aan voorwerpen – indien deze bekend zijn - worden vermeld in het beslagportaal. In dit systeem worden gebreken zoals hagelschade niet vermeld.12 In verzoekers geval was de hagelschade bij het opstellen van de omschrijving in de catalogus van september 2015 dan ook niet bekend bij de afdeling Backoffice.

In reactie op de vraag van de Nationale ombudsman wat de reden is dat de hagelschade in de omschrijving van januari 2016 wel expliciet was vermeld, liet Domeinen het volgende weten. Klachten worden intern geregistreerd in een maandelijkse rapportage. Deze rapportage heeft als doel trends waar te nemen en zo nodig bepaalde klachten in de toekomst te voorkomen. De maandrapportage van september 2015 is op de afdeling Backoffice besproken. Zo ook de klacht van verzoeker. Daar de hagelschade bij de nieuwe gunning van de auto bij de Backoffice bekend was, is deze vermeld in de omschrijving van januari 2016.

De Nationale ombudsman vroeg Domeinen naar de reden waarom het chassisnummer van buitenlandse auto's niet in de tekst van de omschrijving wordt vermeld. Domeinen liet weten dat het chassisnummer weliswaar bekend is bij Domeinen, maar niet wordt opgenomen in de omschrijving. De reden hiervoor is dat de omschrijving beoogt een beschrijving te geven van de te verkopen auto. Het chassisnummer als zodanig vormt informatie die niet de beschrijving dient van de te verkopen auto. Overigens is deze informatie op aanvraag bij Domeinen te verkrijgen op de kijkdag of per mail dan wel telefoon. Uit het feit dat Domeinen geen vraag van die strekking van verzoeker had bereikt, leidt Domeinen af dat verzoeker die informatie niet nodig had voor hij besloot een bieding uit te brengen.

Hoe reageerde verzoeker?

Verzoeker blijft het oneens met het standpunt van Domeinen en wijst naar zijn hiervoor genoemde argumenten.

Reactie van de Dienst voor het Wegverkeer

De Dienst voor het Wegverkeer liet daarnaar gevraagd door de Nationale ombudsman weten dat het chassisnummer een (fraude-)gevoelig gegeven is, waarvoor in beginsel geldt dat een partij die dit ontvangt van de Dienst voor het Wegverkeer, dit niet mag door verstrekken.

Als het chassisnummer niet van de Rijksdienst afkomstig is, bijvoorbeeld bij een auto met een buitenlands kenteken, is het niet aan haar om te bepalen of de nummers wél of niet mogen worden verstrekt.

Nadere reactie van Domeinen

Domeinen liet in reactie op nadere vragen van de Nationale ombudsman het volgende weten.

Bij het opstellen van de kavelomschrijving maakt Domeinen niet alleen gebruik van (standaard) informatie uit het Beslagportaal zoals eerder was aangegeven. De informatie kan namelijk worden aangevuld met eventuele opmerkingen van de eigen taxateurs die de auto hebben getaxeerd.

Domeinen liet weten het antwoord schuldig te blijven op de vraag waarom de boetetabel niet openbaar wordt gemaakt. Domeinen nam de opmerking van de Nationale ombudsman over transparantie naar de potentiële kopers toe ter harte.

Reactie van Domeinen op het verslag van bevindingen

Domeinen deelde mee dat het vermelden van het chassisnummer door de Dienst voor het Wegverkeer verboden is. Dit om het omkatten van auto's te voorkomen.

Op het moment dat iemand een kavel gegund heeft gekregen, staat het chassisnummer wel op de factuur vermeld, omdat dit informatie betreft waar de koper recht op heeft.

Domeinen liet verder weten dat zij de boetetabel op haar website heeft vermeld.13

Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman?

Het redelijkheidsvereiste houdt in dat de overheid verschillende belangen tegen elkaar afweegt voordat zij een beslissing neemt. De uitkomst daarvan mag niet onredelijk zijn.

De Nationale ombudsman kan Domeinen volgen dat zij verzoekers klacht niet gegrond achtte.

De reactie van Domeinen komt er – kort gezegd – op neer dat het bieden op haar veiling voor risico en rekening van de bieder komt. Verzoeker heeft door het niet bezoeken van de veiling bij Domeinen het risico genomen dat de auto niet aan zijn verwachtingen voldeed. Dit dient dan ook voor zijn rekening te komen. Onder meer in de algemene voorwaarden in het eerste lid van artikel 4 wordt potentiële kopers geadviseerd om naar de kijkdag te komen.

Domeinen wees verder terecht naar het eerste lid van artikel 8 van haar algemene voorwaarden. Hierin is – kort gezegd – bepaald dat de koper niet kan afgaan op vermeldingen en mededelingen van Domeinen, maar op het goed zoals het er staat als zij het verkoopt. Voorts wees Domeinen ook terecht op het eerste lid van artikel 3 van haar voorwaarden. Hierin staat opgenomen dat Domeinen niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving.

Dat Domeinen in de kavelomschrijving van januari 2016 wel melding maakte van de hagelschade aan de auto, maakt het oordeel van de Nationale ombudsman niet anders.

De Nationale ombudsman weegt hierbij naast de in de vorige alinea genoemde algemene voorwaarden, ook mee dat vaststaat dat de schade op in ieder geval de achterklep van de auto duidelijk waarneembaar was op een van de door Domeinen in september 2015 op de website geplaatste foto's.14

Dat het chassisnummer van de buitenlandse auto niet in de kavelomschrijving was vermeld, maakt het oordeel van de Nationale ombudsman niet anders. Domeinen gaf immers aan dat verzoeker zich tot haar kon wenden met een vraag over het chassisnummer.

De Nationale ombudsman volgt Domeinen in het niet vermelden van het chassisnummer in de kavelomschrijving. De Nationale ombudsman laat daarbij meewegen dat het chassisnummer een fraudegevoelig nummer is en de catalogi door een ieder te raadplegen zijn.

Nu er in dit geval – gelet op het hiervoor overwogene vormt de hagelschade en/of het niet vermelden van het chassisnummer geen bijzondere omstandigheid - geen bijzondere omstandigheden zijn, kan Domeinen in redelijkheid worden gevolgd dat zij verzoeker overeenkomstig de algemene voorwaarden15 een boete heeft opgelegd. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de hoogte van de boete in relatie tot het geboden bedrag niet zodanig is dat deze onredelijk is.

De Nationale ombudsman neemt er overigens met instemming kennis van dat Domeinen de door haar gehanteerde boetetabel op haar website heeft opgenomen. Dat maakt het oordeel in deze zaak echter niet anders.

Domeinen handelde dan ook niet in strijd met het redelijkheidsvereiste. De onderzochte gedraging is daarom behoorlijk.

Conclusie

De klacht over de onderzochte gedraging van Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn is niet gegrond.

Met instemming

De Nationale ombudsman neemt er met instemming kennis van dat Domeinen de door haar bij ontbindingen van overeenkomsten gehanteerde boetetabel op haar website heeft opgenomen.

De Nationale ombudsman,

 

Reinier van Zutphen

Achtergrond

  1. Algemene Voorwaarden Verkoop Roerende Zaken Domeinen 2015 (die tot 1 januari 2016 van kracht waren)

"…Artikel 3. Website

  1. De kavelomschrijving op de website wordt gemaakt op basis van de bij Domeinen Roerende Zaken bekende gegevens. Voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving wordt niet ingestaan.

2.De kavelomschrijving is geschied onder voorbehoud van kennelijke vergissingen.

(…)

Artikel 4. Wijze van bieden

(eerste lid; N.o.)

Er kan slechts worden geboden op kavels afzonderlijk, zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, lid 1 is zgn. "blind inschrijven", d.w.z. inschrijven zonder zich (voldoende) te vergewissen van de inhoud van de kavel zoals deze tijdens de kijkdag(en) te bezichtigen valt, voor risico van de bieder."

(…)

Artikel 8. Aanvaarding

1.Het gekochte wordt voetstoots verkocht. De koper koopt het gekochte zoals dat in gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt opgeslagen. De koper koopt te eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen vanwege de Staat. Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan. De Staat staat evenmin in voor het voldoen van de voorschriften ingevolge de Warenwet of enig ander te zake van het gekochte wettelijk vereiste.

(…)

Artikel 13. Gevolgen van niet-nakoming

(tweede lid; N.o.)

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan ontbinding van de verkoop van een kavel plaatsvinden ingeval bij het afhalen door Domeinen Roerende Zaken en de koper gezamenlijk wordt vastgesteld dat de kavel niet de eigenschap(pen) bezit van het bestaan waarvan ook Domeinen Roerende Zaken is uitgegaan dan wel aan de kavel aantallen, hoeveelheden of onderdelen zijn komen te ontbreken waardoor niet meer levering overeenkomstig kavelomschrijving kan plaatsvinden; een en ander zonder dat de Staat deswege jegens koper tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.

3.Domeinen Roerende Zaken kan bij enigerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting aan de koper, zonder dat ingebrekestelling nodig is, een boete opleggen ten hoogste gelijk aan de helft van het geboden bedrag, met een minimum van 65 euro (vijfenzestig euro) onverminderd het recht op ontbinding en/of aanvullende schadevergoeding. Ook voor het geldend maken van dit recht is voorafgaande ingebrekestelling niet vereist."

2. De Nationale ombudsman stelt vast dat in de catologi van Domeinen met een enige regelmaat in de tekst van de kavelomschrijvingen van voertuigen melding wordt gemaakt van schade aan een voertuig, zoals onder meer "schade linksachter, schade aan de voorzijde en deuk scherm rechtsachter".

3. De Nationale ombudsman oordeelde eerder in zijn rapport met nummer 2006/210 dat het alleszins te begrijpen is dat Domeinen bij het bepalen van de hoogte van de boete een boetetabel hanteert.

Onderzoek

Op 15 januari 2015 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift met een klacht over een gedraging van Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn.

Naar deze gedraging, die wordt aangemerkt als een gedraging van de minister van Financiën, werd een onderzoek ingesteld.

In het kader van het onderzoek werd het verslag van bevindingen gestuurd aan verzoeker, de Dienst voor het Wegverkeer, Domeinen Roerende Zaken.

Domeinen Roerende Zaken, verzoeker en de Dienst voor het Wegverkeer reageerden op het verslag van bevindingen. De reacties leidde tot toevoegingen aan het verslag.

Informatieoverzicht

De bevindingen van het onderzoek zijn onder meer gebaseerd op de volgende informatie:

- het verzoekschrift van 15 januari 2015 en de later door verzoeker toegestuurde documenten; - het standpunt van Domeinen bij brief van 31 mei 2016; - een mail van Domeinen van 3 juni 2016. - de reactie van verzoeker bij mail van 28 juni 2016 op het standpunt van Domeinen; - een mail van de Dienst voor het Wegverkeer van 2 november 2016; - een mail van Domeinen van 6 januari 2017 in reactie op door de Nationale ombudsman op 12 december 2016 gestelde nadere vragen; - een mail van 31 januari 2017 van de Dienst voor het Wegverkeer met de reactie op het verslag van bevindingen; - een mail van 8 februari 2017 van Domeinen met de reactie op het verslag van bevindingen; - een telefoongesprek op 13 februari 2017 met verzoeker met de reactie op het verslag van bevindingen.

Notes

[←1]

Dit blijkt uit het door Domeinen van de auto opgemaakte taxatierapport en de daarbij behorende foto's.

[←2]

www.domeinenrz.nl.

[←3]

Op de website van Domeinen was een kleine foto weergegeven, die door een dubbelklik met de computermuis te vergroten was.

[←4]

VIN staat voor Voertuig Identificatie Nummer. Dit nummer wordt ook wel chassisnummer genoemd. Dit nummer geeft het voertuig een unieke identiteit. Het is de 'vingerafdruk' van het voertuig en staat ingeslagen of ingegraveerd in een vast deel van het voertuig.

[←5]

Zoals bij alle kavelomschrijvingen in de catalogi van Domeinen.

[←6]

Dit bedrag is exclusief 15 procent aan opgeld dat verzoeker voor de gunning aan Domeinen heeft moeten betalen.

[←7]

Die tot 1 januari 2016 van kracht waren.

[←8]

Deze boete is gegrond op de algemene voorwaarden. De hoogte is gebaseerd op een toentertijd niet extern door Domeinen bekend gemaakte boetetabel.

[←9]

Exclusief 15 procent aan opgeld; zie ook de verwijzing onder 6.

[←10]

Zie ook de hiervoor onder "Wat ging er aan de klacht vooraf?" vermelde foto.

[←11]

Het beslagportaal is een computersysteem voor inbeslaggenomen voorwerpen, dat wordt gebruikt door de (keten)partners politie, het Openbaar Ministerie en Domeinen.

[←12]

Dit soort schade wordt door Domeinen wel vermeld op het zogenaamde opnamerapport, dat Domeinen opmaakt (kort) na de ontvangst van een inbeslaggenomen auto of een overtollige overheidsgoed.

[←13]

http://www.domeinenrz.nl/info/vraag_en_antwoord; bij overschrijding afhaaltermijn en ontbinding koop

[←14]

Zie de eerder al genoemde verwijzing 3; de foto staat onder Bijlage weergegeven.

[←15]

Het derde lid van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015

Publicatiedatum
Rapportnummer
2017/021