Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had advies klachtadviescommissie moeten opvolgen

Rapport

Dit rapport gaat over een onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitvoerde naar aanleiding van een melding van grensoverschrijdend gedrag. De melding ging over het handelen van een zorgverlener werkzaam bij een zorgpraktijk. Het onderzoek en een vervolgonderzoek resulteerden in 2016 en 2018 in een rapport. In het onderzoeksrapport van 2016 gaf de IGJ een oordeel over de handelwijze van de bewuste zorgverlener. Daarnaast werd een oordeel gegeven over het handelen van alle zorgverleners werkzaam bij de zorgpraktijk. In 2018 bracht de IGJ een vervolgbezoek aan de zorgpraktijk.

De heer De Wit (niet echte naam), oprichter van de zorgpraktijk, diende een klacht in bij de IGJ. Hij klaagde erover dat de IGJ in haar onderzoeksrapport uit 2016 een onjuiste conclusie trekt over de zorgpraktijk en de opgelegde verbetermaatregel. En in het tweede rapport een passage in een onjuiste context schetst. De heer De Wit verzocht de IGJ om een rectificatie van beide rapporten.

De klachtadviescommissie (KAC) adviseerde de IGJ beide klachten gegrond te verklaren en over te gaan tot rectificatie van het rapport uit 2016 en het intrekken van het rapport uit 2018. De IGJ nam dit advies van de KAC niet over. Wel heeft de IGJ een passage in het rapport uit 2018 op verzoek van de heer De Wit aangepast. De heer De Wit legde zijn klacht vervolgens voor aan de Nationale ombudsman.

De IGJ kwam tijdens het onderzoek van de ombudsman terug op haar conclusie wat betreft de invulling van collegiaal appèl. Zij acht de klacht gegrond waar het gaat om de conclusie over collegiaal appèl en het niet eerder intrekken daarvan. De IGJ is bereid tot rectificatie van het rapport 2016. Wel bleef de IGJ bij haar standpunt dat het vervolgonderzoek in 2018 gerechtvaardigd was.

De ombudsman toetst de klacht aan de behoorlijkheidsvereiste van goede motivering. Hij oordeelt dat de IGJ het advies van de KAC had moeten opvolgen. De ombudsman vindt dat de IGJ haar beslissing om af te wijken van het advies onvoldoende heeft gemotiveerd. 

Klacht:

De heer De Wit klaagt dat de IGJ het advies van de klachtadviescommissie om zijn klachten over twee inspectierapporten uit 2016 en 2018 gegrond te verklaren naast zich neerlegt. En niet overgaat tot rectificatie van het rapport uit 2016, het intrekken van de daarin opgelegde maatregel en het intrekken van het rapport uit 2018.

Oordeel:

Gegrond