2013/221: IND wijst WOTS-verzoek af

Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Justitiële Inrichtingen, Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS), ondanks intrekking van het voornemen om zijn verblijfsvergunning in te trekken door de Immigratie en Naturalisatiedienst, zijn afwijzende beslissing in het kader van de WOTS-procedure handhaaft.

Tegen de afwijzing van een WOTS-verzoek staat geen rechtsmiddel open. Hoewel de Nationale ombudsman zich niet als een beroepsinstantie wil opwerpen voor afgewezen WOTS-verzoeken, behoort het wel tot zijn taak nu er geen rechtsmiddel tegen de beslissing openstaat, om marginaal te kijken of een beslissing in alle redelijkheid had kunnen worden genomen en of de motivering de inhoud van de beslissing kan dragen. De Nationale ombudsman constateert dat verzoeker in een juridisch vacuüm terecht is gekomen op het moment dat de IND het voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning introk omdat hij niet kon worden gehoord, maar haar negatieve advies over het WOTS-verzoek toch handhaafde en DJI vervolgens het WOTS-verzoek afwees gelet op het negatieve advies van de IND. Immers, had de IND verzoeker wel gehoord en was de intrekkingsprocedure voortgezet, dan kon verzoeker hiertegen in bezwaar in beroep en had hij via deze weg kunnen proberen het negatieve advies in de WOTS-procedure te veranderen. Nu kon hij niets en werd hij ook niet overgebracht.

Dat de IND zich op het standpunt stelt dat van die dienst niet kan worden verlangd dat hij verzoeker in Duitsland zou horen in verband met het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning, vindt de ombudsman niet onredelijk. Dat de IND vervolgens wegens het niet kunnen horen van verzoeker het voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning intrekt, maar niettemin het negatieve advies over het WOTS-verzoek handhaaft, kan de ombudsman eveneens billijken. Immers de inschatting van de IND dat de verblijfsvergunning na terugkeer in Nederland zal worden ingetrokken, is, gelet op de veroordeling wegens een ernstig delict in Duitsland, niet onbegrijpelijk. Daarmee kon de IND in redelijkheid tot de conclusie komen dat er voor inwilliging van een WOTS-verzoek, dat immers gericht is op resocialisatie in Nederland, geen reden was. En gelet op een en ander kon DJI in redelijkheid tot de beslissing komen het WOTS-verzoek af te wijzen.

Vereiste van goede motivering, behoorlijk.

Met instemming heeft de Nationale ombudsman kennis genomen van de beleidswijziging dat de IND zich in voorkomende gevallen zal inspannen om betrokkene in het buitenland te horen.

Instantie: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Klacht:

ondanks intrekking van het voornemen om verzoekers verblijfsvergunning in te trekken door de Immigratie en Naturalisatiedienst, zijn afwijzende beslissing in het kader van de WOTS-procedure gehandhaafd

Oordeel:

Niet gegrond