2013/181: Stichting eist aanpassing jeu de boules-veld voor meer ruimte Vredessymbool Akersloot

Rapport

In 2010 is vlakbij het Vredessymbool te Akersloot een jeu de boules-veld aangelegd. Bij de realisatie daarvan zijn de Stichting '45-'95 en het 4 mei-comité Akersloot niet betrokken geweest. Een daarover ingediende klacht is gegrond verklaard. Vervolgens is getracht tot een oplossing te komen en is onder andere een landschapsarchitect aangetrokken. Deze concludeert dat het vredessymbool meer ruimte nodig heeft. Dit kan door één jeu de boules-baan op te schuiven ten koste van een parkeerplaats voor vrachtwagens.

Het college van burgemeester en wethouders besluit op 12 maart 2013 het plan in beginsel vast te stellen, de gemeenteraad over de kosten te informeren en het voorgenomen besluit ter consultatie voor te leggen aan de inwoners van Akersloot. Na een bewonersavond ziet het college alsnog af van realisatie. De over deze beslissing ingediende klacht wordt, in afwijking van het advies van de Klachtencommissie, door het college ongegrond verklaard.

In afwijking van het advies van de Klachtencommissie verklaart het college de klacht ongegrond, omdat er voor de kosten geen bedrag in de begroting is opgenomen en er op dit moment grotere problemen zijn met een hogere prioriteit, er binnen de bebouwde kom slechts enkele locaties zijn aangewezen voor vrachtwagenparkeren en het plan ten koste gaat van één parkeerplaats en het college uit veel reacties van bewoners vanaf 2010 het beeld heeft gekregen dat het plan voor de meeste bewoners niet hoeft te worden uitgevoerd.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman kan deze motivering het besluit van het college niet dragen. Uit het besluit van 12 maart 2013 maakt de ombudsman op dat het plan op zich de instemming van het college had en het college de daarmee samenhangende kosten aan de raad zou melden. Met de Klachtencommissie is de ombudsman van oordeel dat het de vraag is of de mening van een deel van de aanwezigen op een bewonersavond, waarvoor slechts een zeer beperkt deel van de inwoners is uitgenodigd, als doorslaggevend kan worden aangemerkt om het plan helemaal geen doorgang te laten vinden.

De klacht is derhalve gegrond.

De beslissing om al dan niet financiële middelen beschikbaar te stellen is voorbehouden aan het verantwoordelijk bestuursorgaan. Daarnaast heeft de situatie rond het Vredessymbool in Akersloot de afgelopen jaren de gemoederen bezig gehouden en spelen naast feiten ook emoties bij besluitvorming een niet te onderschatten rol. Door een gebrekkige of onvolledige motivering wordt aan die emoties tekort gedaan. Dit is voor de Nationale ombudsman aanleiding het college van burgemeester en wethouders de aanbeveling te doen om het besluit om geen verdere uitvoering te geven aan het inpassingsplan voor het Vredessymbool in Akersloot te heroverwegen.

Instantie: Gemeente Castricum

Klacht:

geen verdere uitvoering willen geven aan het inpassingsplan voor het Vredessymbool in Akersloot

Oordeel:

Gegrond