2013/109: Belastingdienst maakt huurtoeslag over op rekening van naamgenoot van gerechtigde

Rapport

De Belastingdienst maakte zeven maandelijkse termijnen huurtoeslag 2012 van de cliënt van verzoeker over op het rekeningnummer ten name van een naamgenoot van de cliënt van verzoeker. H. was bewindvoerder van deze naamgenoot. Na een onbevredigende bemiddelingsprocedure en klachtafhandeling door de Belastingdienst wendde verzoeker zich tot de Nationale ombudsman.

Nadat verzoeker melding maakte van het feit dat zijn cliënt de toeslagen niet heeft ontvangen, heeft de Belastingdienst de bewindvoerder van de naamgenoot van cliënt benaderd. In reactie daarop gaf deze bewindvoerder mede aan dat hij geen bewindvoerder is of is geweest van de cliënt van verzoeker.

Tijdens de interne klachtafhandeling heeft de Belastingdienst met de griffie van de rechtbank in Arnhem en Zutphen contact opgenomen, maar dit leverde geen bevestiging van de onderbewindstelling van de cliënt van verzoeker op. Daarnaast ontving de Belastingdienst post van bewindvoerder H. waaruit bleek dat H. bewindvoerder was van de cliënt van verzoeker. De Belastingdienst heeft het ten dele tegenstrijdige bewijsmateriaal gewogen en kwam tot de conclusie dat er bevrijdend was betaald.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek echter dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt bij het opvoeren van de adresgegevens van verzoeker.

De Nationale ombudsman is van mening dat de Belastingdienst een onjuiste afweging heeft gemaakt. Van de Belastingdienst had mogen worden verwacht de bewindvoerder te confronteren met de geconstateerde discrepantie. De fout zou dan sneller aan het licht zijn gekomen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst noch de mededeling van bewindvoerder H. in de bemiddelingsprocedure, noch de klacht van verzoeker in de interne klachtbehandeling, op correcte wijze heeft opgepakt en afgehandeld. Daarmee voldoet de Belastingdienst niet aan het vereiste van goede organisatie. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen dat de Belastingdienst de zeven termijnen van de huurtoeslag, alsmede een rentevergoeding overmaakt aan de cliënt van verzoeker.

Instantie: Belastingdienst/Centrale administratie te Apeldoorn

Klacht:

onjuiste rekeningnummer voor de uitbetaling van de huurtoeslag is niet door verzoekers cliënt opgegeven. Verzoeker stelt, in tegenstelling tot de Belastingdienst, dat er geen bevrijdende betaling heeft plaatsgevonden.

Oordeel:

Gegrond