2013/106: RDW handelt niet transparant inzake kosten voor motorkeuring

Rapport

Verzoeker stelt de RDW vragen over de rekening die hij heeft ontvangen van de keuring van zijn motor. De toelichting die hij vervolgens van de RDW ontvangt, roept alleen meer vragen op.

De RDW geeft onder meer aan dat een normtarief in rekening is gebracht en dat zij zich baseert op de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2012. Het normtarief staat echter niet als zodanig op de rekening vermeld. Ook is het niet terug te vinden in de genoemde regeling.

Verzoeker klaagt erover dat de RDW niet transparant heeft gehandeld bij het factureren van de kosten van de keuring.

De RDW heeft niet transparant gehandeld. Pas tijdens het onderzoek van de ombudsman is duidelijk geworden dat de RDW niet het aantal daadwerkelijk aan de keuring bestede uren heeft gefactureerd, maar een gemiddeld aantal. Ook is toen duidelijk geworden dat niet het juiste bedrag, volgens de Regeling tarieven, is gefactureerd. Daardoor is bij verzoeker de indruk van willekeur ontstaan. Juist omdat er een regeling is, had het – mede gelet op de transparantie- in de rede gelegen dat de RDW volgens die regeling had gefactureerd.

Overigens was de fout hier in het voordeel van verzoeker (hij had eigenlijk meer moeten betalen). Omdat de fout bij de RDW ligt, heeft de RDW de extra kosten niet in rekening gebracht.

Met instemming heeft de ombudsman kennisgenomen van het feit dat keuringen inmiddels volgens de geldende regeling worden gefactureerd, waarbij de werkelijk bestede uren op de rekening worden vermeld.

Het vereiste van transparantie, gegrond.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht:

niet transparant gehandeld bij het factureren van de kosten van de keuring van verzoekers motorfiets in 2012.

Oordeel:

Gegrond