2013/045: Gescheiden man klaagt over omgang van AMK met zijn zorgmelding tegen zijn ex-echtgenote

Rapport

Een gescheiden vader doet bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Zeeland een melding van psychische kindermishandeling bij zijn ex-echtgenote thuis. Het AMK zag geen aanleiding om een kinderbeschermingsmaatregel te vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming en zag ook geen aanleiding om de kinderen psychologisch te laten onderzoeken. Verzoeker was niet tevreden met deze uitkomst en klaagt over de wijze waarop het AMK is omgegaan met zijn melding en nog twee andere meldingen.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen, verzamelt. Dit geldt ook voor instanties die overheidstaken verrichten, zoals het AMK, onderdeel van BJZ. Dit betekent dat van het AMK mag worden verwacht dat het zich voorafgaand aan het nemen van beslissingen op de hoogte stelt van de relevante feiten en omstandigheden en daarnaar actief en zorgvuldig onderzoek verricht.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het AMK in deze zaak met de navraag bij de school, de huisarts en de politie voldoende informatie heeft verworven om te kunnen beslissen of er sprake was van een situatie die verder onderzoek of ingrijpen noodzakelijk maakte met oog op de veiligheid van kinderen. De AMK-onderzoeker heeft de weergave van de door de huisarts ontvangen informatie ter goedkeuring aan hem voorgelegd en de weergave van de andere verklaringen telefonisch ter goedkeuring voorgelegd in het telefoongesprek waarbij de informatie werd ontvangen. Deze werkwijze acht de Nationale ombudsman voldoende.

Slotbeschouwing: Iedereen die een melding doet bij het AMK moet er vanuit kunnen gaan dat er serieus naar de feitelijke situatie van de kinderen wordt gekeken door het raadplegen van professionele instanties. Deze fase van het onderzoek (het vooronderzoek bij derden) is als zodanig opgenomen in het protocol van handelen en het is dan ook begrijpelijk dat het AMK in het vooronderzoek bij de professionele instanties peilt. Wel moeten de onderzoekers van het AMK zich realiseren dat een melding soms wordt gebruikt als instrument in de strijd die de melder heeft met zijn ex-partner. In een dergelijk geval doet het AMK er goed aan hierover in gesprek te gaan met de melder en niet zonder meer een onderzoek of vooronderzoek op te starten. Het AMK is niet bedoeld als instrument in de strijd en het AMK moet ervoor waken niet in de strijd te worden gezogen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Zeeland

Klacht:

wijze waarop het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (MK) van Bureau Jeugdzorg is omgegaan met de meldingen bij het AMK over de kinderen van verzoeker

Oordeel:
Niet gegrond