2012/134: Man klaagt dat gemeente geen inzage in BING-rapport geeft

Rapport

Verzoeker heeft over zijn (inmiddels voormalige) leidinggevende een klacht ingediend wegens alcoholgebruik en intimiderend gedrag. Dit heeft geleid tot een rapportage van het Bureau Integriteit (BING). De gemeente zag in het rapport geen aanleiding om de leidinggevende te ontslaan. Verzoeker geeft aan door dit gebeuren wel te zijn ontslagen.

Hij klaagt erover dat de gemeente Hilversum hem geen inzage in het BING-rapport geeft. Ook geeft de gemeente geen toelichting op de genomen maatregelen.

Hij klaagt er ook over dat de voormalige leidinggevende in een sollicitatieprocedure bij een andere werkgever informatie heeft verstrekt, zonder dat hij dit aan haar heeft gevraagd, met het gevolg dat hij de baan niet kreeg.

Nu de gemeente als opdrachtgever van het BING-onderzoek is, heeft de gemeente het rapport ontvangen. De gemeente heeft aangegeven dat er zwaarwegende privacybelangen zijn van de bewuste leidinggevende, op grond waarvan er geen inzage wordt gegeven in het BING-rapport.

De Nationale ombudsman is van mening dat de gemeente deze afweging mag maken.

Vereiste van transparantie. Niet gegrond.

Ten aanzien van de toelichting op de genomen maatregelen is de Nationale ombudsman van mening dat gezien de verbondenheid van verzoeker met de melding die ten grondslag ligt aan het BING-onderzoek, de gemeente uitgebreider had moeten reageren. Hij had meer inzicht mogen hebben in waarom de gemeente deed of ging doen. Vereiste van transparantie. Gegronde klacht.

Ten aanzien van het geven van informatie door de voormalige leidinggevende, is de Nationale ombudsman van mening dat de leidinggevende dit niet had moeten doen. Gezien de moeizame relatie en de melding van verzoeker over mevrouw X. die tot het BING-rapport heeft geleid en gezien het feit dat verzoeker zijn voormalig leidinggevende niet had gevraagd om referenties te verstrekken, had de leidinggevende zich hierin niet moeten mengen.

Juist ook vanuit haar positie als leidinggevende had zij moeten beseffen dat zij niet zonder meer moest ingaan op het verzoek om informatie, aangezien haar integriteit hierbij in het geding kon komen. Het is aannemelijk dat, gezien vanuit het perspectief van verzoeker, hij nooit aan zijn ex-leidinggevende zou vragen om informatie over hem te verstrekken.

Vereiste van integriteit. Gegronde klacht.

Instantie: Gemeente Hilversum

Klacht:

geen inzage gegeven in het BING-rapport van februari 2010

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Gemeente Hilversum

Klacht:

verzoeker onvoldoende geïnformeerd over de genomen maatregelen

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Gemeente Hilversum

Klacht:

door verzoekers voormalige leidinggevende, in een sollicitatieprocedure, informatie over verzoeker verstrekt aan een andere gemeente

Oordeel:

Gegrond