2010/289

Rapport

Verzoekster is een wijkvereniging waarvan de leden wonen in een in de jaren 2006/2006 aangelegde woonwijk, in een laag gelegen deel van het stroomdal van het Schoonebeekerdiep, te midden van weilanden en moerassig gebied. Al vanaf dat bewoners hun woning betrokken ondervinden zij wateroverlast in en om hun woning, omdat volgens hen hemelwater niet voldoende wordt afgevoerd. De oorzaak is een ondoordringbare leemlaag in de bodem, ondergrondse stromingen en grondwater dat vanuit omliggend gebied doorsijpelt.

De vereniging heeft zowel de provincie als het waterschap en de gemeente Emmen de afgelopen jaren regelmatig gewezen op de overlast, onder meer per brief van 30 januari 2009 aan het waterschap, de provincie en het college van burgemeester en wethouders van Emmen, waarmee bezwaar is gemaakt tegen het uitblijven van maatregelen. In die brief is verwezen naar de adviezen van het waterschap met betrekking tot de risico's van wateroverlast en de noodzaak om maatregelen te nemen indien een woonwijk zou worden gebouwd. De gemeente deelde de vereniging mee zich niet competent te achten en verwees naar het waterschap, het waterschap stelde met de gemeente te zullen overleggen en de provincie antwoordde dat de gemeente de vereniging zou uitnodigen voor een gesprek. Volgens verzoekster is die uitnodiging nimmer ontvangen. Het college van burgemeester en wethouder stelde zich op het standpunt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waterafvoer op publiek terrein, en dat er in overleg met de vereniging maatregelen zijn genomen, maar dat de woningeigenaar verantwoordelijk is voor zijn eigen terrein.

De Nationale ombudsman overwoog, dat de overheid gerechtvaardigde verwachtingen van burgers moet honoreren. In dit geval heeft de gemeente een bestemmingsplan vastgesteld en een woonwijk ontwikkeld, in de wetenschap dat de waterhuishouding problematisch was. De gemeente geeft ook voorschriften voor de bebouwing en heeft een bouwvergunning afgegeven. De bewoners mochten er dan ook op vertrouwen dat de gemeente het nodige had gedaan om hen te vrijwaren van wateroverlast. Dat is kennelijk niet gebeurd, gelet op het feit dat de gemeente nadien nog maatregelen heeft moeten treffen. De gemeente had dan ook moeten reageren op de signalen van de bewoners.

De Nationale ombudsman oordeelde de klacht gegrond wegens schending van het rechtszekerheidsvereiste.

De Nationale ombudsman gaf het college in overweging met de bewoners contact op te nemen en in overleg met hen de maatregelen te treffen die nodig zijn om hen van wateroverlast te vrijwaren.

Instantie: Gemeente Emmen

Klacht:

Geweigerd maatregelen te treffen om overlast die leden van wijkvereniging en andere wijkbewoners dreigen te ondervinden van onvoldoende afvoer hemelwater in de wijk weg te nemen.

Oordeel:

Gegrond