2010/246

Rapport

Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belasting over 2009 heeft afgewezen, vanwege een teveel aan vermogen in de vorm van tegoed op bank en/of girorekening.

De gemeente heeft terecht opgemerkt dat een bedrag aan bijzondere bijstand op de bankrekening in de regelgeving niet is uitgezonderd als vermogen. Bijzondere bijstand wordt verstrekt door de gemeente met als reden dat de betrokkene in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moet maken die hij niet kan betalen. Daarom is er aanleiding om de aanwezigheid van bijzondere bijstand op de bankrekening niet in de weg te laten staan aan het verlenen van kwijtschelding.

Redelijkheidsvereiste. De klacht is gegrond. De Nationale ombudsman heeft er met instemming van kennisgenomen dat de gemeente Nijmegen uit eigen beweging het bedrag aan bijzondere bijstand niet als vermogen heeft beschouwd en daarop alsnog kwijtschelding heeft verleend.

Instantie: Gemeente Nijmegen

Klacht:

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belasting afgewezen omdat verzoeker vermogen aan bijzondere belasting op zijn rekening had staan.

Oordeel:

Gegrond