2010/062

Rapport

Verzoekers zoon, die lijdt aan het syndroom van Asperger, ontvangt een Wajonguitkering. Hiernaast ontving hij een aantal jaren studiefinanciering voor zijn studie aan de universiteit. Met een brief van 10 januari 2009 liet DUO verzoekers zoon weten dat zijn inkomen over het jaar 2006 bij de Belastingdienst was opgevraagd. Dit inkomen lag boven de bijverdiengrens die voor dat jaar voor zijn studiefinanciering gold. Hij moest een bedrag van € 1.122,64 terugbetalen. Dit bedrag bestond voor een groot deel uit een boete.

Verzoeker maakte bezwaar en gaf aan dat deze problemen zich ook over 2007 en 2008 zouden gaan voordoen en dat hij dat nu ook niet meer kon voorkomen.

Verzoeker klaagde er onder meer over dat DUO hem niet in de gelegenheid had gesteld de schade te beperken toen hij bezwaar maakte; later bleek hem namelijk dat dat over 2008 toen nog wel mogelijk was.

De Nationale ombudsman stelde vast dat het inderdaad nog mogelijk was om de beurs over een aantal maanden in 2008, met terugwerkende kracht, stop te zetten toen verzoeker bezwaar maakte. Verzoeker was hierop echter niet gewezen. Daarnaar gevraagd liet DUO weten dat het niet mogelijk was om verzoeker hierop toen te wijzen, omdat DUO op dat moment nog niet over de inkomensgegevens van verzoekers zoon over 2008 beschikte.

De Nationale ombudsman kon DUO in deze reactie niet volgen. Uit verzoekers bezwaarschrift bleek dat hij niet op de hoogte was van de mogelijkheid om de beurs over 2008 nog stop te zetten en zo de schade te beperken. Naar de mening van de Nationale ombudsman had het daarom voor de hand gelegen dat DUO verzoeker, in algemene bewoordingen, had gewezen op de mogelijkheid om de beurs nog stop te zetten over een gedeelte van 2008. Het was vervolgens aan verzoeker en zijn zoon geweest om vast te stellen of dat inderdaad zinvol was.

De gedraging is niet behoorlijk. Redelijkheidsvereiste.

De aanbeveling aan DUO is dat hij in overleg met verzoeker en zijn zoon vaststelt of er schade is geleden nu de beurs niet tijdig is stopgezet over 2008 en om deze schade, in het bevestigende geval, te vergoeden.

Verder klaagde verzoeker over de informatieverstrekking rond de Wajonguitkering als inkomen naast studiefinanciering.

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen

Klacht:

Niet in gelegenheid gesteld schade te beperken.

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen

Klacht:

Nagelaten studerenden met Wajong-uitkering erop te attenderen dat uitkering vanaf 2006 in aantal gevallen hoger was dan de bijverdiengrens van WSF 2000.

Oordeel:

Niet gegrond