2005/204

Rapport

Verzoeker klaagde over de Nederlandse ambassade te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek). De klachten betreffen de gang van zaken rond de aanvraag om legalisatie van bepaalde documenten en de daarmee samenhangende aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Verzoeker klaagde onder meer erover dat

-de beslissing op zijn verzoek om afgifte van een mvv pas na ruim twee maanden aan hem en zijn echtgenote werd uitgereikt,

-de ambassade voor twee huwelijksakten ter legalisatie kosten had berekend terwijl de Visadienst maar om één exemplaar had verzocht,

-een, afgezien van de bezwaarclausule, in de Nederlandse taal opgestelde beslissing aan zijn echtgenote heeft uitgereikt, terwijl zij de Nederlandse taal niet machtig is.

De Nationale ombudsman overwoog dat de ambassade zich te weinig actief had opgesteld door slechts tweemaal te proberen om telefonisch contact met verzoekers echtgenote op te nemen teneinde haar te informeren over de afwijzende beslissing.

Ten aanzien van de tweede klacht overwoog de Nationale ombudsman dat het op de weg van de ambassade lag om op te merken dat sprake was van het onnodig ter legalisatie aanbieden van twee huwelijksakten . Ten aanzien van de derde klacht overwoog de Nationale ombudsman dat het voor iemand die slechts de bezwaarclausule bij een beschikking kan lezen, het niet op voorhand duidelijk is dat het gaat om een weigeringsbeschikking. Het was daarom beter geweest als ook het dictum van de beschikking in de Spaanse taal zou zijn opgenomen.

De ambassade heeft het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking geschonden. De Nationale ombudsman oordeelde dat de onderzochte gedraging op dit punt niet behoorlijk was.

De ambassade heeft het vereiste van administratieve nauwkeurigheid geschonden door de echtgenote er niet op te wijzen dat er maar één akte gelegaliseerd hoefde te worden. De onderzochte gedraging was op dit punt niet behoorlijk.

De ambassade heeft het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking geschonden door enkel de rechtsmiddelenverwijzing bij een beschikking in de Spaanse taal te vermelden. De onderzochte gedraging was op dit punt eveneens niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman geeft de minister van BZ in overweging om de door verzoeker gemaakte kosten (€ 136) voor de legalisatie van de huwelijksakte "extracto" te vergoeden.

Overige klachtonderdelen:

Het uitsluitend verstrekken van een Spaanstalig aanvraagformulier

Het nogmaals moeten overleggen van een geboorteakte terwijl deze reeds eerder was overgelegd

Het niet informeren over de uitkomst van de legalisatieaanvraag

Het te laat uitreiken van de beslissing van 15 mei 2003 op de legalisatieaanvraag

Het niet toezenden van de beslissing van 15 mei 2003 aan verzoeker, maar wel aan zijn echtgenote

Instantie: Nederlandse ambassade te Santo Domingo

Klacht:

Beslissing tot afgifte machtiging voorlopig verblijf echtgenote laat uitgereikt; nogmaals gevraagd geboorteakte te overleggen; ten onrechte kosten berekend; niet juist geïnformeerd over legalisatieaanvraag; beslissing op verzoek om legalisatie huwelijksakte laat uitgereikt; beslissing in de Nederlandse taal opgesteld;.

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Santo Domingo

Klacht:

Geen kopie van de beslising op verzoek om legalisatie aan verzoeker gezonden;.

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Santo Domingo

Klacht:

Aanvraagformulier niet in de Nederlandse taal verstrekt .

Oordeel:

Geen oordeel