Gemeente handelt zorgvuldig bij het doorsturen van informatie

Brief

Een vrouw klaagt erover dat de gemeente zonder haar toestemming informatie heeft gedeeld tijdens een bezwaarprocedure. De informatie had de gemeente als vertrouwelijk moeten zien. Daarnaast klaagt zij erover dat de gemeente haar niet heeft geïnformeerd met welke partijen de informatie zou worden gedeeld.

Volgens de wet is de gemeente verplicht het bezwaarschrift en de stukken over een zaak te delen, tenzij er belangrijke redenen zijn om de informatie geheim te houden (artikel 7:4 tweede en zesde lid Awb). De vrouw vond dat de gemeente de informatie als vertrouwelijk had moeten beschouwen. De ombudsman constateert echter dat de vrouw in de betreffende stukken niet expliciet heeft aangegeven dat de informatie vertrouwelijk is. Hij vindt dat de gemeente om die reden bovendien niet kon vaststellen dat de informatie vertrouwelijk was. De gemeente heeft voldoende gemotiveerd waarom zij geen belangrijke redenen heeft gezien om de informatie niet te delen.
De ombudsman vindt de klacht ongegrond.

Hoewel de gemeente vindt dat de informatie gedeeld mocht worden, verwijdert zij deze alsnog uit het dossier. Ook heeft zij op haar website duidelijker vermeld met welke partijen tijdens een bezwaarprocedure informatie wordt gedeeld. Dit vindt de ombudsman passende acties.