2021/182 Autoriteit Persoonsgegevens reageert onterecht niet op ongenoegen over afhandeling privacyklacht

Rapport

Een man had bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacyklacht ingediend over zijn voormalig werkgever. De AP besloot om geen nader onderzoek te doen naar de privacyklacht. De AP informeerde de man hierover in een zogenoemde 'eindbrief'. De man was het er niet mee eens en wilde dat de AP de beslissing zou herbeoordelen. De AP weigerde dit. De AP vond dat de man een bezwaarschrift had moeten indienen en dat hij hier te laat mee was. Volgens de AP kon de man ook geen klacht indienen. De man klaagde vervolgens bij de Nationale ombudsman erover dat hij bij de AP niet kon opkomen tegen de beslissing over zijn privacyklacht.

De ombudsman heeft de klacht van de man onderzocht en komt tot het oordeel dat zijn klacht over de AP gegrond is. De AP had in de eindbrief niet opgenomen dat de man bezwaar kon indienen. Ook heeft de AP de man nooit geïnformeerd over de bezwaartermijn. Bovendien ging de AP er onterecht vanuit dat de man te laat was met het indienen van zijn bezwaar. Ook gaf de AP later tegenstrijdige en ingewikkelde informatie over hoe de man kon opkomen tegen de beslissing over zijn privacyklacht. Enerzijds stelde de AP dat de man bezwaar had moeten indienen. Anderzijds stelde de AP dat er geen juridische bezwaarmogelijkheid was, en dat de man ondanks dat ook geen klacht kon indienen. De AP wierp voor de man allerlei drempels op om tegen de beslissing over zijn privacyklacht op te kunnen komen. De AP hield onterecht de deur dicht voor de man. De ombudsman vindt dat de AP in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van goede informatieverstrekking en fair play heeft gehandeld. De klachtbehandeling door de AP was ook niet professioneel. De AP had in persoonlijk contact het probleem van de man moeten verkennen en de man (op weg) moeten helpen. Dit alles maakt dat de AP niet behoorlijk heeft gehandeld.

De ombudsman heeft de AP de aanbeveling gedaan om de man op korte termijn een inhoudelijke herbeoordeling te geven over de beslissing op zijn privacyklacht. Ook heeft de ombudsman de aanbeveling gedaan dat de AP in alle beslissingen op privacyklachten moet opnemen hoe burgers ertegen kunnen opkomen. De AP heeft laten weten dat zij dit voor een deel van de eindbrieven inmiddels oppakt.

Dit rapport is ook gepubliceerd als bijlage bij rapport 2021/139 Een dichte deur, een onderzoek naar hoe de Autoriteit Persoonsgegevens omgaat met ongenoegen van burgers over de behandeling van privacyklachten.

Instantie:

Klacht:

Een man heeft een privacyklacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediend. De AP doet geen nader onderzoek naar de privacyklacht vanwege het prioriteringsbeleid. De man klaagt erover dat de AP niet inhoudelijk (noch in de vorm van klachtbehandeling, noch in de vorm van behandeling van een bezwaarschrift) reageert op zijn klacht over de beslissing van de AP.

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2021/182