2020/017 Een onderzoek naar het niet opvolgen van een advies van de Klachtenadviescommissie door de politiechef

Instantie
Rapportnummer
2020/017
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de politiechef onvoldoende gemotiveerd heeft waarom deze in afwijking van de klachtenadviescommissie over zijn klachten heeft geoordeeld. Ook klaagt hij erover dat de politiechef de zienswijze die de hoofdofficier van justitie op de klacht heeft gegeven, niet direct naar verzoeker heeft toegezonden zodat verzoeker daar een reactie op had kunnen geven.

Verzoekers klacht gaat over de gevolgen van een 112-melding die zijn toenmalige partner had gedaan omdat verzoeker huiselijk geweld zou hebben toegepast. De agenten die ter plaatse kwamen, gaven volgens verzoeker blijk van een vooringenomen houding en hebben hem aangehouden voor mishandeling. De politiechef heeft verzoekers klacht op drie van de vier klachtonderdelen ongegrond verklaard. Zij volgde hiermee niet het advies van de Klachtenadviescommissie die had geadviseerd de klacht volledig gegrond te verklaren. In plaats daarvan volgde zij de zienswijze van de hoofdofficier van justitie die had geadviseerd de klacht volledig ongegrond te verklaren.
Verzoeker wist pas dat de hoofdofficier haar zienswijze over zijn klacht had gegeven toen hij de brief met het oordeel van de politiechef ontving. De zienswijze zelf was niet bijgevoegd, maar samengevat weergegeven in het advies van de Klachtenadviescommissie.

Klacht:
Ten aanzien van het niet volgen van het advies van de Klachtenadviescommissie
Oordeel:
Gegrond wegens schending van het vereiste van motivering

Klacht:
Ten aanzien van het niet toezenden van de zienswijze van de hoofdofficier van justitie voor het geven van een oordeel van de politiechef
Oordeel:
Gegrond wegens schending van het vereiste van transparantie

Nabeschouwing:
In een nabeschouwing bij dit rapport uit de Nationale ombudsman zijn verbazing over de positie die de hoofdofficier en de burgemeester in de klachtenprocedure bij de politie heeft gekregen en de consequenties hiervan voor de burger. De ombudsman gaat hierover in gesprek met de korpschef.