2019/060 Onderzoek naar het contact tussen een moeder en de politie over haar zoon en haar zoekgeraakte sleutels

Instantie
Rapportnummer
2019/060
Rapport

Verzoekster klaagt erover dat:

- politieambtenaar E. heeft beweerd dat verzoekster zelf contact met hem had opgenomen vanwege zorgen om radicalisering van haar zoon;
- de politie haar huissleutels is kwijtgeraakt;
- de politie de toezegging om haar en haar zoon hulp te bieden en hem te deradicaliseren, niet is nagekomen.

De situatie?

Verzoekster is een alleenstaande moeder van haar meerderjarige zoon S. Toen S. nog minderjarig was, raakte hij vaak in de problemen. In die periode had verzoekster regelmatig contact over haar zoon met de wijkagent, politieambtenaar E. Haar zoon S. bekeerde zich in 2016 tot de islam. Halverwege 2016 hadden verzoekster en politieambtenaar E. contact met elkaar. Zij bespraken de zorgen om de mogelijke radicalisering van S. en over zijn agressieve gedrag richting zijn moeder. Verzoekster is na de gesprekken met politieambtenaar E. naar een crisisopvang vertrokken. De sleutels van haar woning liet zij voor de politie achter bij een door haar opgegeven adres. De politie zou met de sleutels haar woning binnen kunnen. Op 26 september 2016 trad de politie haar woning binnen om haar zoon S. aan te houden.

Ons oordeel

De ombudsman acht de klacht over de bewering van politieambtenaar E., dat verzoekster het contact met de politie over de zorgen om haar zoon had geïnitieerd, gegrond.

De ombudsman concludeert dat het initiatief om de zorgen om mogelijke radicalisering van S. te bespreken vanuit de politie is gekomen. De ombudsman stelt daarnaast vast dat de verschillende contacten tussen verzoekster en politieambtenaar E. niet zijn vastgelegd in mutaties of op een andere manier in de politiesystemen. De ombudsman vindt het belangrijk dat de politie kan laten zien wat zij doet, waarom zij dat doet en dat zij dit vastlegt in mutaties of andere schriftelijke informatie. Daarom ziet de ombudsman aanleiding tot het doen van een aanbeveling.

De ombudsman acht de klacht over het kwijtraken van de sleutels gegrond.

Vast staat dat de politie de sleutels van verzoekster is kwijtgeraakt. Verder staat vast dat de politie heeft nagelaten de afgifte van de sleutels schriftelijk vast te leggen. Dat de politie tijdens het onderzoek van de ombudsman toevallig de sleutels van verzoekster had gevonden, geeft blijk van een verregaande nonchalante en slordige manier van omgang van de politie met de sleutels. De ombudsman ziet aanleiding tot het doen van een aanbeveling.

De ombudsman acht de klacht over het niet nakomen van toezeggingen niet gegrond.

De ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat politieambtenaar E. concrete toezeggingen heeft gedaan om haar zoon S. te deradicaliseren.

De Nationale ombudsman doet de politiechef van de betreffende eenheid de volgende aanbeveling:

- zorg voor waarborgen in het proces voor het vastleggen van informatie bij de afgifte van/in bewaring geven van spullen aan de politie;
- zorg voor naleving van protocollen/werkinstructies bij het schriftelijk vastleggen van relevante contacten tussen de burger en de politie.

De Nationale ombudsman doet de politiechef van de betreffende eenheid verder de aanbeveling om binnen zes weken contact op te nemen met verzoekster om te bekijken of de door haar opgegeven kosten voor het vervangen van het slot kunnen worden vergoed.

Instantie:

Klacht:

politieambtenaar E. heeft beweerd dat verzoekster zelf contact met hem had opgenomen vanwege zorgen om radicalisering van haar zoon

Oordeel:
Gegrond

Instantie:

Klacht:

politie is haar huissleutels kwijtgeraakt

Oordeel:
Gegrond

Instantie:

Klacht:

de toezegging om verzoekster en haar zoon hulp te bieden en hem te radicaliseren, niet nagekomen.

Oordeel:
Niet gegrond