2019/052 Een blik op behandeltermijn bij kwijtschelding

Rapportnummer
2019/052
Rapport

De Nationale ombudsman heeft uit eigen beweging onderzoek ingesteld. Het onderzoek richt zich op de maximale behandeltermijnen die het Noordelijk Belastingkantoor gebruikt bij de behandeling van kwijtschelding van lokale belastingen. En op de informatie die het Noordelijk Belastingkantoor daarbij verstrekt over de opschorting van de betalingsverplichting.

De Nationale ombudsman staat achter het uitgangspunt van het Noordelijk Belastingkantoor om de aanvragen om kwijtschelding zo spoedig mogelijk af te handelen. De gehanteerde maximale termijn van zes maanden bij de behandeling van aanvragen is lang te noemen, maar gelet op de uitleg van Noordelijk Belastingkantoor niet onbegrijpelijk en evenmin onredelijk.

De gehanteerde maximale termijn van zes maanden bij de behandeling van administratief beroep vindt de Nationale ombudsman – alles in overweging nemende – niet redelijk.

De informatieverstrekking in de ontvangstbevestigingen vindt de Nationale ombudsman niet voldoende, omdat informatie ontbreekt over de opschorting van de betaalverplichting gedurende de behandeling van het kwijtscheldingsverzoek.

De informatieverstrekking op de website van het Noordelijk Belastingkantoor over de maximale behandeltermijnen en de opschorting van de betalingsverplichting vindt de Nationale ombudsman onvoldoende, omdat informatie hierover ontbreekt.

Aanbeveling Nationale ombudsman:

  • Maximale termijn bij behandeling administratief beroep tegen afwijzing kwijtschelding terugbrengen naar drie maanden.
  • In ontvangstbevestigingen informatie opnemen over opschorten betalingsverplichting.
  • Op website informatie geven over maximale behandeltermijnen en opschorten betalingsverplichting bij behandeling kwijtschelding