2018/079 Gemeente Houten komt afspraak over voortzetten van mediationtraject niet na

Instantie
Rapportnummer
2018/079
Rapport

Verzoeker woont vlakbij het Windpark Houten. Hiervan ondervinden hij en andere omwonenden overlast. De gemeente start daarom met een aantal omwonenden en Eneco een mediationtraject. Samen zoeken ze naar een oplossing voor de overlast. Uiteindelijk besluiten de partijen om het mediationtraject te beëindigen. Ze willen buiten dit traject om verder gaan met het zoeken naar een oplossing. Wel spreken ze af dat wanneer één van de partijen hobbels in de samenwerking ervaart, de partijen deze hobbels aan de mediationtafel met elkaar bespreken. Na de beëindiging van de mediation doet verzoeker beroep op deze afspraak, omdat hij hobbels ervaart. De gemeente weigert om het mediationtraject weer voort te zetten. Verzoeker klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de gemeente de afspraak niet nakomt.

De Nationale ombudsman heeft de klacht beoordeeld aan de hand van het vereiste van betrouwbaarheid. Deze behoorlijkheidsnorm houdt in dat de overheid binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht, doet wat zij zegt en gevolg geeft aan rechterlijke uitspraken. Dit betekent onder andere dat de overheid gemaakte afspraken nakomt. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, dan moet zij nagaan wat dit voor de gewekte verwachtingen bij de burger betekent en hierover persoonlijk contact met hem opnemen.

Tijdens het onderzoek is het de Nationale ombudsman duidelijk geworden dat de gemeente zich na de beëindiging van de mediation heeft ingezet om samen met omwonenden tot een oplossing te komen. Daarbij heeft ze ook verzoeker willen betrekken. Ondanks dat de gemeente heeft uitgelegd waarom voortzetting van het mediationtraject achterhaald en weinig zinvol is, mocht verzoeker toch verwachten dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraak zou houden. Terug aan de mediationtafel had de gemeente dan onder de begeleiding van de mediator met de partijen persoonlijk kunnen bespreken wat deze belemmeringen voor het verdere traject zouden betekenen.

De Nationale ombudsman is gelet hierop van oordeel dat de gemeente een gemaakte afspraak niet is nagekomen. De klacht is gegrond wegens strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

Instantie: Gemeente Houten

Klacht:

afspraak over het voortzetten van een mediationtraject niet nagekomen

Oordeel:
Gegrond