2017/044 Koninklijke Marechaussee toont bij paspoortcontrole niet aan dat er geen sprake is van discriminatie

Rapport

Verzoeker woont in Spanje, maar werkt als piloot bij een Nederlandse vliegmaatschappij.

Hij klaagt er bij de ombudsman over dat hij in de eerste helft van 2015 drie van de vier keer dat hij op The Hague Rotterdam Airport arriveerde als enige om zijn identiteitspapieren werd gevraagd door de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar), terwijl alle andere (blanke) passagiers gewoon konden doorlopen. Verzoeker voelde zich hierdoor gediscrimineerd.

De Nationale ombudsman is ter plekke op het vliegveld gaan kijken om te zien wat de werkwijze van de KMar bij de uitvoering van mobile toezicht veiligheid (MTV) is. Hieruit bleek dat niet alle passagiers gecontroleerd worden. Evenmin vindt de controle steekproefsgewijs plaats. De KMar selecteert bij de uitvoering van het MTV passagiers aan de hand van opvallend gedrag, nooit alleen op basis van huidskleur. De passagiers ze niet worden dan staande gehouden en moeten hun identiteitspapieren en verblijfsdocumenten tonen. Als deze in orde zijn kunnen ze hun weg vervolgen. Er wordt geen registratie bijgehouden van reizigers bij wie alles in orde is bevonden. De KMar kon daarom ook niet achterhalen wat er bij verzoeker de reden van staande houding was geweest. Wel maakte de KMar tijdens de interne klachtbehandeling waarbij de klacht ongegrond werd verklaard, excuses aan verzoeker over de wijze van optreden van de KMar medewerkers en de onduidelijke communicatie over de reden van staande houding.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten worden gerespecteerd. Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie

De Nationale ombudsman is van oordeel dat nu de KMar niet heeft kunnen verklaren waarom verzoeker zo frequent staande is gehouden de KMar de schijn van discriminatie tegen zich heeft. In dit soort situaties acht de ombudsman het redelijk dat de KMar het bewijs moet leveren dat er geen sprake is geweest van discriminatie ( dit conform de werkwijze van het College voor de Rechten van de Mens). De KMar is daar niet in geslaagd en daarom acht de ombudsman de klacht van verzoeker gegrond. De ombudsman doet daarbij de aanbeveling aan de KMar het MTV-proces op The Hague Rotterdam Airport aan te passen

Instantie: Koninklijke Marechaussee te Rotterdam

Klacht:

verzoeker gediscrimineerd op grond van zijn huidskleur door hem in 2015 bij drie van de vier keer dat hij per vliegtuig vanuit Spanje arriveerde, hem verzochten om zijn paspoort te tonen, terwijl de andere (blanke) passagiers uit Schengenlanden konden doorlopen zonder controle

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2017/044