2017/013 CAK slaagt er niet in problemen rondom vaststelling eigen bijdrage tijdig op te lossen

Rapportnummer
2017/013
Rapport

De dochter van meneer De Vries1 heeft autisme en verblijft in een instelling voor begeleid wonen. Voor de woonvoorziening heeft zij zorg in natura en voor de dagbesteding heeft zij een persoonsgebonden budget (pgb). Voor de zorg in natura moet de dochter een hoge eigen bijdrage betalen aan het CAK. Omdat zij al een hoge eigen bijdrage voor de zorg in natura is verschuldigd, is zij voor het pgb voor de dagbesteding geen eigen bijdrage verschuldigd.

Vanaf januari 2015 ontving meneer De Vries iedere maand andere informatie van het CAK over de verschuldigde eigen bijdrage van zijn dochter. Hij zag door de bomen het bos niet meer en heeft hierover veelvuldig gecommuniceerd met het CAK.

Het CAK liet weten dat het zorgkantoor ten onrechte gegevens over het pgb van de dochter had aangeleverd, waardoor het CAK de eigen bijdrage had gewijzigd. Dit had niet moeten gebeuren.

Nadat meneer De Vries over de onjuiste eigen bijdrage aan de bel had getrokken, heeft het CAK de foutieve gegevens verwijderd uit de administratie. Door een technische storing - die niet meteen is opgemerkt - is pas met de beschikking van 26 juni 2015 de eigen bijdrage weer aangepast naar het juiste bedrag per maand. Maar ook daarna werden er nog foutieve facturen verstuurd door het CAK

Meneer De Vries klaagt over de herhaalde bijstelling van de eigen bijdrage door het CAK en de veelheid aan correspondentie hierover.

Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is naar voren gekomen dat foutieve informatie die vanuit de keten aan het CAK wordt aangeleverd verstrekkende gevolgen kan hebben voor een burger. Ten tijde van de situatie van de dochter van meneer De Vries kon het CAK niet handmatig ingrijpen in het systeem om deze foutieve informatie te herstellen en facturen aan te passen. Hierdoor kon het CAK geen maatwerk leveren met alle gevolgen van dien. Dat is inmiddels, mede naar aanleiding van de klacht van meneer De Vries, veranderd. Ook is het niet langer mogelijk dat het aanleveren van een pgb de zorg in natura overschrijft als er sprake is van zorg in een instelling gecombineerd met een pgb.

Een burger mag van het CAK verwachten dat het zijn administratie tijdig op orde heeft en onjuiste informatie in het systeem herstelt. Dat heeft in dit geval te lang geduurd. Het CAK is er niet in geslaagd de problemen die zijn ontstaan bij het vaststellen en in rekening brengen van de eigen bijdrage van de dochter van meneer De Vries, op korte termijn op te lossen.

Met instemming heeft de Nationale ombudsman kennis genomen van de verbetermaatregelen die het CAK heeft getroffen.

Vereiste van goede organisatie - gegrond

Notes

[←1]

Gefingeerde naam.

Instantie: CAK te Den Haag

Klacht:

herhaalde bijstelling van de eigen bijdrage en de veelheid aan correspondentie hierover

Oordeel:
Gegrond