2017/008 Belastingdienst handelt juist bij verifiëren van rekeningnummer voor teruggaaf

Rapportnummer
2017/008
Rapport

De Belastingdienst heeft de aan verzoeker toekomende belastingteruggaaf gestort op een rekeningnummer dat bij verzoeker niet meer in gebruik is. Verzoeker wil dat de Belastingdienst het bedrag alsnog op het juiste bij hem in gebruik zijnde rekeningnummer betaalt. De Nationale ombudsman oordeelt dat in dit geval de Belastingdienst geen verwijt valt te maken van het betalen op het niet meer bij verzoeker in gebruik zijnde rekeningnummer. De Belastingdienst heeft gedaan wat van hem verwacht mocht worden om de juistheid van verzoekers rekeningnummer voor de teruggaaf te verifiëren. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman heeft de Belastingdienst bevrijdend betaald.

Instantie: Belastingdienst/Centrale Administratie

Klacht:

een voor verzoeker bestemde teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2007 niet alsnog willen overmaken naar het door hem gewenste rekeningnummer

Oordeel:
Niet gegrond