2016/080 Gemeente Heerlen neemt geen maatregelen bij trillinghinder van verkeersdrempel

Rapportnummer
2016/080
Rapport

Verzoeker klaagt over de overlast van het zwaar verkeer in zijn straat. Die wordt met name veroorzaakt bij het passeren van een verkeersdrempel. De rechtsbijstandsverzekeraar liet in 2012 een onderzoek doen door een onafhankelijk technisch onderzoeksbureau. Het onderzoek is conform de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR) uitgevoerd. Conclusie was dat in de woningen voelbare trillingen kunnen optreden, maar dat de kans op schade aanvaardbaar gering is .Mede onder verwijzing naar deze uitkomst deelde het college van burgemeester en wethouders mee dat de gemeente niet van plan was om de situatie aan te passen.

De Nationale ombudsman is in de afgelopen jaren met regelmaat gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de reactie van een overheidsinstantie op klachten over geluid- en trillinghinder en soms ook over schade als gevolg van (zwaar) verkeer dat een verkeersdrempel passeert. In zo'n geval gaat de Nationale ombudsman na of die overheidsinstantie de aard en oorzaken van de klachten heeft onderzocht en of is nagegaan of de drempel voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Evenals in de rechtspraak hanteert de Nationale ombudsman de richtlijnen van de SBR als criterium. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of het standpunt van de desbetreffende overheidsinstantie niet onredelijk is.

Vast staat dat er op grond van de SBR-Richtlijnen voor hinder voor personen in gebouwen geen reden is om maatregelen te treffen om de hinder te beperken of weg te nemen. Er is geen reden tot twijfel of trillingen voelbaar zijn in de nabij gelegen woningen, maar op basis van de feiten en omstandigheden is voldoende aannemelijk dat die trillingen de nog aanvaardbaar geachte sterkten vrijwel nooit te boven gaan. Daarnaast heeft de gemeente zowel in 2010 als in 2014 verkeerstellingen laten uitvoeren, waaruit blijkt dat het aantal voertuigen ruim onder het - gelet op de inrichting van de straat - nog wenselijk geacht aantal voertuigen van maximaal 3.000 per dag bleef.

De Nationale ombudsman concludeerde dat het college in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de bestaande situatie niet te wijzigen. De klacht is niet gegrond.

Instantie: Gemeente Heerlen

Klacht:

verzoeker ondervindt, samen met andere bewoners van de straat waar hij woont, hinder van het zwaar verkeer op de weg en dat er geen maatregelen worden genomen om die hinder tot een aanvaardbaar minimum te beperken

Oordeel:
Niet gegrond