2015/105 Problemen of misstanden binnen het LIEC?

Rapportnummer
2015/105
Rapport

Verzoeker was vanuit de politie tijdelijk te werk gesteld bij het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) in Den Haag. Het LIEC valt sinds 2014 onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Het LIEC werd in 2011 ingesteld om de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit te stimuleren en te coördineren. Op het moment van de gebeurtenissen waarover verzoeker klaagt werd het LIEC aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verzoeker constateerde dat de stuurgroep naar aanleiding van zijn melding in 2013 weliswaar maatregelen heeft genomen op het personele, het bestuurlijke en het financiële vlak, maar klaagt over de wijze waarop de stuurgroep met hem als melder van misstanden is omgegaan.

Verzoeker was tijdelijk aangesteld als waarnemend hoofd. In die functie stelde hij vast dat de managementstijl van het hoofd niet bevorderlijk was voor de werksfeer, dat de samenwerking en de kennisdeling met de RIEC's onvoldoende was en plaatste vraagtekens bij het financiële management. Hij meldde zijn bevindingen bij de stuurgroep. Deze nam maatregelen waaronder de overplaatsing van het hoofd. Verzoeker werd als melder door de stuurgroep niet apart over geïnformeerd, maar vernam dit op dezelfde wijze als zijn collega's. Verder was het hoofd nog enige tijd werkzaam als zijn leidinggevende. Zij beëindigde onmiddellijk de detachering van verzoeker en hem werd de toegang tot het gebouw ontzegd.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de minister van V&J hiermee in strijd heeft gehandeld met het beginsel van fair play. Als overheidsinstantie had de stuurgroep transparant moeten handelen en snel naar verzoeker moeten communiceren wat er met zijn melding was gebeurd. Ook had er meer aandacht moeten zijn voor de positie van verzoeker als melder van misstanden.

Instantie: Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Klacht:

wijze waarop verantwoordelijken zijn omgegaan met verzoeker als melder van de problemen binnen het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC)

Oordeel:
Gegrond