2015/013 LBIO reageert onvoldoende op vragen en klachten over inning kinderalimentatie en loonbeslag

Rapportnummer
2015/013
Rapport

Verzoeker ontving een brief waarin het LBIO aankondigde dat het de inning van kinderalimentatie zou overnemen van zijn ex-partner, tenzij hij zou aantonen dat er geen achterstand was. In enkele e-mails maakte hij bezwaar, maar ontving geen reactie van het LBIO. Vervolgens schreef hij een brief, waarin hij het LBIO uitlegde waarom hij meende steeds het juiste bedrag te hebben betaald. Het LBIO zegt dat het deze brief niet heeft ontvangen.

Uiteindelijk besloot het LBIO tot inning over te gaan en legde het LBIO beslag. Volgens verzoeker heeft de brief waarin het LBIO dit aankondigde hem niet bereikt.  In de mailwisseling tussen LBIO en verzoeker klinkt steeds meer irritatie door, verzoeker dient klachten in over het niet reageren op zijn argumenten en hij vraagt schadevergoeding.

De Nationale ombudsman vindt de klacht over de omgang met het overnameverzoek gegrond, omdat het vereiste van de-escalatie is geschonden. Er is onnodig escalatie ontstaan doordat het LBIO vragen van verzoeker niet adequaat oppakte. Toen er eenmaal wel (inhoudelijk) contact was, werd snel duidelijk waar de schoen wrong en konden onduidelijkheden worden opgelost. Verzoeker betaalde de achterstallige alimentatie en beëindigde het LBIO loonbeslag.  De Nationale ombudsman doet het LBIO de aanbeveling om een gebaar richting verzoeker te maken.

De Nationale ombudsman verklaart ook een klacht over de klachtbehandeling door het LBIO gegrond.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht:

wijze waarop men heeft gehandeld ten aanzien van het verzoek tot overname van de inning

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht:

wijze waarop de klachten van verzoeker zijn behandeld

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht:

terechtkomen van geheime informatie bij de ex-partner

Oordeel:
Geen oordeel