2014/165 Gemeente Naarden moet duidelijk zijn in uitnodiging voor gehoor

Rapportnummer
2014/165
Rapport

Verzoeker en de gemeente Naarden voerden in het kader van een te verlenen exploitatievergunning voor een naast hem gelegen horecagelegenheid geruime tijd een correspondentie. In het kader van een door hem ingediend bezwaarschrift zond de gemeente hem een e-mail met ene uitnodiging voor een overleg. Die uitnodiging zond de gemeente naar een fout gespeld e-mailadres en (twee maal) naar het e-mailadres van zijn echtgenote. Verzoeker gaf aan niet op voorhand welwillend tegenover een overleg te staan, maar dat hij de uitnodiging in beraad hield en daar nog separaat op zou reageren. De gemeente gaf in reactie daarop in een brief aan dat zij het betreurde dat verzoeker niet wenste te worden gehoord.

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente hem voor overleg had uitgenodigd en later hem had bericht dat hij van de mogelijkheid tot horen in het kader van de behandeling van zijn bezwaarschrift had afgezien.

Het behoeft geen betoog dat de bewoordingen "een overleg" een andere betekenis en uitstraling ehebben dan "horen " in de zin van de Awb. Door verzoeker uit te nodigen voor "een overleg" werd onduidelijkheid geschapen over e aard en status van dit overleg. De gemeente had te snel eenzijdig de conclusie getrokken dat verzoeker de uitnodiging afwees en de gemeente stelde pas op dat moment dat het een gehoor in bestuursrechtelijke zin zou betreffen. Dit is in strijd met het vereiste van transparantie.

Het vereiste van transparantie - gegrond

De gemeente wordt in overweging gegeven om in het geval dat zij iemand uitnodigt met het doel diegene te horen in bestuursrechtelijk zin, dit in heldere en eenduidige bewoordingen aan te geven.

Niet ingaan op verzoekers klacht dat zijn privacy was geschonden doordat de gemeente e-mails die voor hem bedoeld waren, naar een ander e-mailadres had gestuurd.

Instantie: Gemeente Naarden

Klacht:

niet ingegaan op verzoekers klacht dat zijn privacy was geschonden doordat de gemeente e-mails, die voor verzoeker bedoeld waren, naar een ander e-mailadres had gestuurd (van het bedrijf van zijn echtgenote)

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Naarden

Klacht:

verzoekers klacht, dat de gemeente hem voor overleg had uitgenodigd en later, nadat hij niet direct had aangegeven aan overleg behoefte te hebben, hem had bericht dat hij van de mogelijkheid tot horen in het kader van de behandeling van zijn bezwaarschrift had afgezien, ongegrond verklaard.

 

Oordeel:
Gegrond