2014/125 Veiligheidsregio Fryslân moet zorgvuldig omgaan met privégegevens

Rapportnummer
2014/125
Rapport

Naar aanleiding van een anonieme melding deed het AMK bij de GGD van een Veiligheidsregio een verzoek om verstrekking van privégegevens over de dochter van klager. De jeugdarts van de Veiligheidsregio verstrekte hierop gegevens die bij de GGD over de dochter bekend waren. Klagers waren van mening dat de jeugdarts niet zorgvuldig handelde bij het verstrekken van deze informatie. Volgens hen had de jeugdarts geen belangenafweging gemaakt, maar ondoordacht alle informatie verstrekt die aanwezig was, ongeacht of deze relevant was. Zij had de bescherming van de privégegevens niet afgewogen tegen het mogelijk belang van die gegevens voor het AMK-onderzoek. De klachtencommissie van de Veiligheidsregio was het met klagers eens.

Klagers klaagden erover dat de directeur van de Veiligheidsregio niet heeft gedaan met het oordeel van de klachtencommissie.

De Nationale ombudsman overwoog dat de directeur in zijn brief geen aandacht besteedde aan het oordeel van de klachtencommissie. Hiermee ontweek hij de vraag welke gegevens nu wel of niet hadden mogen worden verstrekt, terwijl het klagers hier juist om ging. En op grond van de constateringen van de klachtencommissie hadden zij van de directeur ook mogen verwachten dat hij in zijn oordeel de conclusie zou hebben getrokken dat de jeugdarts onzorgvuldig was geweest en de informatie op deze wijze in zijn geheel niet had mogen verstrekken. Klager voelden zich terecht niet gehoord. Er is gehandeld in strijd met het vereiste van goed luisteren naar de burger.

Ook heeft de directeur in zijn brief niet aangegeven dat hij het oordeel en het advies van de klachtencommissie overnam. Hierdoor is gehandeld in strijd met het vereiste van een goede motivering.

Ten slotte bood de directeur geen enkel excuus aan. Een excuus voor het onzorgvuldig handelen van de jeugdarts was, zeker gezien het oordeel van de klachtencommissie, wel op zijn plaats geweest. Voorts had de directeur niet voldoende getracht om wat is fout gelopen, te corrigeren. Ook hiermee werd gehandeld in strijd met het vereiste van goed luisteren naar de burger. Dit gaf aanleiding tot de aanbeveling om al het mogelijke in het werk te stellen om de verstrekte informatie alsnog uit het AMK-dossier te laten verwijderen.

__

Instantie: Veiligheidsregio Fryslân

Klacht:

geen inhoudelijk oordeel gegeven over de vraag of de jeugdarts van de Veiligheidsregio de gegevens wel of niet had mogen verstrekken en zo ja, welke gegevens zij dan had mogen verstrekken

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Veiligheidsregio Fryslân

Klacht:

geen excuses aangeboden voor de gedragingen van de jeugdarts

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Veiligheidsregio Fryslân

Klacht:

het oordeel en advies van de klachtencommissie niet overgenomen, maar slechts vermeld wat er volgens de klachtencommissie moet gaan gebeuren

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Veiligheidsregio Fryslân

Klacht:

niet voldoende serieus en niet voldoende concreet aangegeven welke conclusies aan het advies van de klachtencommissie zijn verbonden

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Veiligheidsregio Fryslân

Klacht:

geen actie ondernomen om de door de Veiligheidsregio verstrekte gegevens uit de dossiers van het AMK te laten verwijderen

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Veiligheidsregio Fryslân

Klacht:

geen inhoudelijke reactie meer gegeven op de brief van verzoekers van 4 maart 2014, maar hen doorverwezen naar de Nationale ombudsman

Oordeel:
Gegrond