2014/121 Gemeente weigert onderzoek naar trillings- en geluidsoverlast verkeersdrempels

Rapportnummer
2014/121
Rapport

Verzoekers wonen aan een doorgaande weg aan de rand van het centrum van Arnhem. Deze weg is in 2009 opnieuw ingericht. Er zijn toen ook enkele verkeersdrempels aangelegd. Diverse aanwonenden klagen na de herinrichting over overlast van trillingen als trolleybussen de drempels passeren. De gemeente ziet geen aanleiding metingen te doen. De drempels zijn op verzoek van de omwonenden aangelegd en de betrokken wethouder stelt zich op het standpunt dat eventuele overlast niet opweegt tegen de verkeershinder die met de drempels wordt tegengegaan. Ook na herhaald overleg blijft de wethouder van mening dat een meting niet noodzakelijk is. Het geluid van remmende en optrekkende voertuigen, evenals het passeren van verkeersdrempels, behoort tot de gebruikelijke geluiden in een woonstraat in stedelijk gebied.

Verzoekers klagen er over dat het college van burgemeester en wethouders geen oplossing heeft getroffen voor de geluids- en trillingsoverlast van het (zwaar) verkeer bij het passeren van de verkeersdrempel nabij hun woningen.

De Nationale ombudsman heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd inhoudelijk op de klacht te reageren. Een reactie is echter nimmer ontvangen. Ook niet na uitstel te hebben verleend en te hebben gerappelleerd, zodat de ombudsman zich op basis van de hem beschikbare informatie een oordeel heeft moeten vormen.

Het probleem van verzoekers wordt niet veroorzaakt door de geluidsproductie van gemotoriseerd verkeer, maar is het gevolg van de omstandigheid dat zwaar verkeer de verkeersdrempels niet altijd kan passeren op de wijze zoals bedoeld. De constructie van de drempel laat toe dat zwaar verkeer deze kan passeren zonder dat de wielen over het verhoogde oppervlak van de drempel rijden. Dat is echter alleen mogelijk als daarvoor aan weerszijden van de rijrichting voldoende ruimte is, en niet hoeft te worden uitgeweken voor tegemoetkomend verkeer of te dicht op de rijbaan geparkeerde auto's.

Het is de Nationale ombudsman niet gebleken dat de gemeente Arnhem voorafgaand aan de plaatsing van de drempels een onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke trillingseffecten of naar aanleiding van de meldingen van overlast is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om die hinder weg te nemen. De ombudsman is dan ook van oordeel dat de gemeente niet heeft gehandeld in overeenstemming met het vereiste van maatwerk en acht de klacht gegrond.

Het college van burgemeester en wethouders is in overweging gegeven alsnog onderzoek te doen naar de trillingeffecten.

Instantie: Gemeente Arnhem

Klacht:

geen oplossing getroffen voor de geluids- en trillingsoverlast van het (zwaar) verkeer bij het passeren van de verkeersdrempel nabij de woningen van verzoekers

Oordeel:
Gegrond