2014/030: Niet onafhankelijke klachtbehandeling bij bezwaarprocedure bouwvergunning

Rapportnummer
2014/030
Rapport

Verzoeker vroeg om inzage in zijn bezwaardossier inzake een lopende procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Verzoeker zag toen dat er een brief in het dossier zat op basis van een gesprek met hem, waarbij de gemeente eenzijdige gedragsregels aan verzoeker oplegde. De gemeente noemt dit afspraken.Verzoeker is het niet eens met deze afspraken, vulde zijn reeds lopende klacht over de gang van zaken bij lopende bezwaarprocedures daarmee aan, gaf aan dat een dergelijke brief niet in een bezwaardossier thuis hoort en liet eveneens weten dat hij vanwege de betrokkenheid van de waarnemend gemeentesecretaris bij de inhoud van de brief hem niet aanvaardt als commissielid bij de hoorzitting van de klachtadviescommissie.

Bij de hoorzitting bleek dat de waarnemend gemeentesecretaris deel uitmaakte van de commissie. Verzoeker gaf aan niet gehoord te willen worden bij deze samenstelling van de commissie en verliet de hoorzitting.

De gedragingen zijn getoetst aan de behoorlijkheidsnorm van evenredigheid (opleggen gedragsregels), het grondrecht van privacy (opgelegde gedragsregels in het bezwaardossier) en de behoorlijkheidsnorm van onpartijdigheid (klachtadviescommissie).

Gelet op het doel, namelijk het gericht kunnen bedienen van verzoeker en het vermijden van onevenredige inspanning van de organisatie, zijn de genomen maatregelen in het geval van verzoeker redelijk en evenredig. Dit klachtonderdeel is niet gegrond.

Een brief, waarbij de gemeente eenzijdig gedragsregels aan een burger oplegt hoort niet thuis in een bezwaardossier dat in beginsel toegankelijk is voor derden. De gemeente heeft het grondrecht van privacy onvoldoende gerespecteerd. Dit klachtonderdeel is gegrond.

De betrokkenheid van de waarnemend gemeentesecretaris bij de opgelegde gedragsregels heeft tot gevolg gehad dat bij verzoeker onvoldoende vertrouwen is geschapen dat er sprake was van een onafhankelijke klachtbehandeling en dat daardoor de schijn van partijdigheid is gewekt. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Instantie: Gemeente Aalsmeer

Klacht:

opgelegde gedragsregels

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Aalsmeer

Klacht:

de brief met gedragsregels in het bezwaardossier

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Aalsmeer

Klacht:

de klachtbehandeling

Oordeel:
Gegrond