2014/004: Echtpaar vraagt gemeente om handhaving rond garageboxen die zonder vergunning zijn gebouwd

Rapportnummer
2014/004
Rapport

De heer en mevrouw K. ondervonden last van het gebruik van een aantal garageboxen in eigendom bij de heer X. achter hun woning. Voor deze boxen was geen bouwvergunning verleend en ook voor bedrijfsmatig gebruik was geen vergunning. Daarnaast wilde de heer X. een uitbouw naast zijn woning, waardoor de heer en mevrouw K. meer overlast van verkeer over het smalle pad langs hun woning vreesden. Over deze verschillende zaken werden een aantal procedures gevoerd. De heer en mevrouw K. wonnen de procedures meerdere malen, zonder dat de gemeente feitelijk voldoende tot handhavend optreden tegen de garages en het gebruik ervan overging.

De heer en mevrouw K. klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun handhavingsverzoeken en hun bezwaren tegen de verlening van een bouwvergunning.

De Nationale ombudsman bekijkt de klacht in het licht van de spelregels van de handhavingswijzer. De gemeente moet bij handhavingsverzoeken rekening houden met de belangen van zowel degene die een verzoek om handhaving doet, als degene die iets doet dat in strijd is met de regels en het algemeen maatschappelijk belang. Daarbij moet de overheid de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid voorkomen. De rechter heeft de gemeente in het totaal vier keer opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. Na elk van die uitspraken besliste de gemeente weer (gedeeltelijk) negatief voor de heer en mevrouw K. In de laatste procedure vond de rechtbank weer dat de heer en mevrouw K. gelijk hadden, maar dat de beslissing toch in stand kon blijven, omdat het bestemmingsplan was gewijzigd.

De gemeente stelde zich bij herhaling op het standpunt dat concreet zicht op legalisatie bestond en deed volgens de rechtbank onvoldoende onderzoek naar de gevolgen voor de heer en mevrouw K. De beslissingen van de gemeente leken telkens grotendeels het belang van de heer X te dienen.

De Nationale ombudsman acht de onderzochte klacht gegrond wegens schending van het vereiste van onpartijdigheid.

Instantie: Gemeente Wierden

Klacht:

manier waarop de gemeente is omgegaan met de handhavingsverzoeken van verzoekers en hun bezwaren tegen verlening van een bouwvergunning

Oordeel:
Gegrond