Principeverzoek, een principekwestie

Op deze pagina

  Column
  Foto van een echtpaar

  Mijnheer en mevrouw De Groot* willen naast hun huis in de gemeente Lingewaal een seniorenwoning bouwen en dienen daarvoor een principeverzoek in. Een principeverzoek is in het leven geroepen zodat burgers snel en zonder hoge kosten een eerste beeld krijgen of een vergunning haalbaar is. Als de gemeente een positief principebesluit neemt, dan is het zinvol de procedure voor de vergunningaanvraag voort te zetten. Maar het echtpaar heeft twee jaar na het indienen van het principeverzoek nog geen beslissing gehoord en vraagt de Nationale ombudsman om hulp.

  Al snel krijgt mijnheer De Groot dan inspraak in de raadsvergadering en een week daarna volgt de mededeling over het principebesluit, zowel in een gesprek als een brief. Een grote teleurstelling: het college beschouwt de afgifte van een omgevingsvergunning of de wijziging van het bestemmingsplan niet als haalbaar. De benodigde splitsing in twee kleinere percelen past niet binnen de stedenbouwkundige opzet en het is onduidelijk of er behoefte is aan een extra woning in het dure segment op de woningmarkt.

  Nu weet het echtpaar dat een definitieve aanvraag weinig zin heeft. Maar het is niet duidelijk waarom het college is afgeweken van het ambtelijk advies dat wel positief was, zoals in de brief staat. Daarom benaderen mijnheer en mevrouw De Groot weer de Nationale ombudsman, die de zaak onderzoekt.

  De ombudsman oordeelt nooit over de besluit- en oordeelsvorming van de overheid. Is de burger het inhoudelijk niet eens met de overheid, dan kan hij formele procedures en de daarbij behorende bezwaar- en beroepsprocedures volgen. Wel kijkt de ombudsman naar de uitleg van de overheid over handelingen en besluiten. Het is belangrijk dat de overheid op een begrijpelijke manier vertelt waarop deze zijn gebaseerd, van welke feiten is uitgegaan en hoe rekening is gehouden met de belangen van de burgers.

  Het college beaamt de stelling van de ombudsman dat heldere communicatie en uitleg over de wederzijdse standpunten belangrijk is, zeker bij een teleurstellende afwijzing van een verzoek. Het had in dit geval het voortbestaan van twijfels kunnen voorkomen. In de uitleg had dan gestaan dat het ambtelijk advies om positief te besluiten wel is overwogen, maar dat in de argumenten het aspect van het ruimtelijke karakter van de woonomgeving ontbrak. En het college vond het belangrijk dit te behouden en verdere verdichting te voorkomen, zeker gezien de zorgen van omwonenden over behoud van de kwaliteit van hun leefomgeving. Het college vindt dat de beslissing te lang uitbleef, ook al was de reden dat het eerst een beleidsbeslissing over verdere bebouwing wilde nemen. In het vervolg wil het college binnen een redelijke termijn besluiten nemen over principeverzoeken.

  * Gefingeerde naam
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column