2013/082: IGZ combineert onderzoek naar calamiteit en onderzoek naar non-actiefstelling arts

Rapportnummer
2013/082
Rapport

Naar aanleiding van het overlijden van een patiënte in het ziekenhuis is door de Raad van Bestuur en ook door verzoeker melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ besloot hierop een onderzoek te doen naar de calamiteit en het functioneren van verzoeker.

Verzoeker klaagt over de wijze waarop de IGZ met de melding over een calamiteit en zijn op non-actief stelling in ziekenhuis X is omgegaan.

Hij klaagt er met name over dat de IGZ het onderzoek naar de calamiteit heeft gecombineerd met het onderzoek naar zijn op non-actief stelling, waarbij de focus voornamelijk op hem gericht was en er minder aandacht was voor wat er voor het overige mis was gegaan wat betreft de calamiteit.

Daarbij klaagt verzoeker erover dat er onvoldoende gehoor is gegeven aan zijn inbreng en zijn visie, dit in tegenstelling tot de visie van het ziekenhuis die door de IGZ als feit gepresenteerd en tot uitgangspunt genomen is in het rapport.

Verzoekers rol met betrekking tot het niet onderkennen van de noodzaak tot antibiotica en het missen van de diagnose is geen andere dan die van de andere behandelaars. Er bestond naar het oordeel van de Nationale ombudsman geen noodzaak om verzoeker hierbij specifiek te noemen. Hij komt hierdoor onnodig extra nadelig uit de verf. Met betrekking tot het functioneren van verzoeker ging het specifiek om het al dan niet opereren. Alleen die rol van verzoeker had de IGZ dienen te onderzoeken. Nu zijn het systeemtoezicht en het toezicht op het functioneren van een specifieke arts op een onduidelijke manier met elkaar vermengd.

Door op een aantal punten de visie / opmerkingen van verzoeker in het notenapparaat dan wel gecursiveerd op te nemen in het rapport en dat bijvoorbeeld niet te doen ten aanzien van de opmerking van het ziekenhuis, heeft de IGZ ook voeding gegeven aan de visie van verzoeker dat het onderzoek te veel op hem is gericht.

De IGZ wekt op zijn minst de schijn partijdig te zijn door verzoeker in het systeemtoezicht te betrekken en zijn visie anders te verwerken, en zet verzoeker in een kwader daglicht dan nodig is. Hierdoor heeft de IGZ in strijd gehandeld met het vereiste van onpartijdigheid.

Het vereiste van onpartijdigheid - gegrond

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht:

wijze waarop de IGZ met de melding over een calamiteit en verzoekers op non-actief stelling in ziekenhuis X is omgegaan, doordat men het onderzoek naar de calamiteit heeft gecombineed met het onderzoek naar zijn op non-actief stelling, waarbij de focus voornamlijk op hem gericht was en er minder aandacht was voor wat er voor het overige mis was gegaan wat betreft de calamiteit.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht:

onvoldoende gehoor gegeven aan verzoekers inbreng en visie, dit in tegenstelling tot de visie van het ziekenhuis die door de IGZ als feit gepresenteerd en tot uitgangspunt genomen is in het rapport.

Oordeel:
Gegrond