2012/154: Gemeente had man beter van informatie moeten voorzien over procedure bouwvergunning

Rapportnummer
2012/154
Rapport

De gemeente Beek heeft verzoeker in 2010 een bouwvergunning verleend voor de verbouwing van zijn huis. Tijdens de bouw verzoekt de gemeente de bouwwerkzaamheden stil te leggen. Verzoeker vindt de werkwijze van de gemeente niet juist.

Hij klaagt erover dat hij door de handelswijze van de gemeente benadeeld is. Ook is hij door dit handelen in een negatief daglicht komen te staan bij omwonenden.

Gebleken is dat de gemeente een procedure heeft ingezet om de bouwvergunning gedeeltelijk in te trekken. Aan verzoeker is immers gevraagd zijn zienswijze te geven op het voornemen tot intrekking. Echter de gemeente heeft deze procedure niet doorgezet en dit niet schriftelijk aan verzoeker bevestigd. De gemeente had verzoeker beter van informatie moeten voorzien. De gemeente heeft niet behoorlijk gehandeld. Dat de gemeente een mediation heeft gefaciliteerd tussen verzoeker en omwonenden, maakt dit niet anders.

De Nationale ombudsman is verder van oordeel dat niet is gebleken dat door de werkwijze verzoeker door de gemeente in een negatief daglicht is komen te staan. Dat buurtbewoners aan de gang van zaken tussen de gemeente en verzoeker hun eigen interpretatie geven, kan de gemeente niet worden verweten. De gemeente heeft verder ingestemd met een praktische oplossing tussen verzoeker en de omwonenden. Van een negatieve rol ten aanzien van verzoeker ten opzichte van de buurtbewoners is niet gebleken.

het vereiste van informatievoorziening

Instantie: Gemeente Beek

Klacht:

opstelling en werkwijze van de gemeente ten aanzien van verzoekers bouwactiviteiten in juni 2010

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Beek

Klacht:

verzoeker door werkwijze bij omwonenden in een negatief daglicht besteld

Oordeel:
Niet gegrond