2012/058: Vrouw klaagt over hoge inningskosten bij inning betalingsachterstand via loonbeslag

Rapport

Verzoekster heeft (twee maanden) betalingsachterstand van haar energierekening laten ontstaan.

De inning daarvan is door de leverancier uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Verzoekster is door de kantonrechter tot betaling veroordeeld. Uiteindelijk heeft de inning van de hoofdsom en van alle bijkomende inningskosten plaatsgevonden door middel van loonbeslag.

Verzoekster klaagt erover dat deze gerechtsdeurwaarder buitensporig hoge inningkosten in rekening heeft gebracht.

De kosten die de gerechtsdeurwaarder aan verzoekster heeft doorberekend vloeien geheel voort uit het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) en wijken ook niet af van de tarieven die golden in de periode juni 2010 tot maart 2011.

Betrouwbaarheidsvereiste. Klacht niet gegrond.

Wel betreurde de Nationale ombudsman het dat de gerechtsdeurwaarder verzoekster niet vanaf het begin duidelijk(er) had gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat de kleine vordering (€ 45) in de loop van de tijd wel eens aanzienlijk zou kunnen oplopen. Omdat de Nationale ombudsman ook in andere gevallen had geconstateerd dat gerechtsdeurwaarders niet altijd voldoende rekening houden met het belang van goede en tijdige informatievoorziening aan de schuldenaar, is besloten het rapport toe te zenden aan het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Instantie: Gerechtsdeurwaarder te Rotterdam

Klacht:

binnen het kader van een incassoprocedure teveel kosten in rekening gebracht bij verzoekster

Oordeel:
Niet gegrond
Publicatienummer
2012/058