2011/166: Gemeente neemt aanvraag kwijtschelding heffingen niet in behandeling na aanvraagtermijn

Rapportnummer
2011/166
Rapport

Betrokkene ontvangt een bijstandsuitkering. Zij moet schulden afbetalen en ontvangt daarom 90% van haar uitkering. De gemeente Dongeradeel verlangt van haar de betaling van de gemeentelijke heffingen over 2005 en 2007 tot en met 2009. Over het jaar 2006 was haar desgevraagd kwijtschelding verleend. Van de waterschapsheffingen heeft zij over alle genoemde jaren kwijtschelding gekregen. De gemeente heeft aangegeven dat betrokkene voor kwijtschelding in aanmerking zou zijn gekomen als zij de aanvragen binnen zes weken na de aanslag had ingediend.

Betrokkene klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de gemeente haar niet in de gelegenheid stelt om over de jaren 2005 en 2007 tot en met 2009 kwijtschelding aan te vragen, omdat de gemeente aanvragen die meer dan zes weken na de aanslag worden ingediend niet meer in behandeling worden genomen.

Tevens klaagt betrokkene erover dat de gemeente beslag heeft gelegd op haar beslagvrije voet om de heffingen te verhalen.

De gemeente neemt, op grond van haar verordening, aanvragen om kwijtschelding die meer dan zes weken na de aanslag worden opgelegd niet in behandeling. De gemeente heeft beslag gelegd op de beslagvrije voet van de uitkering van betrokkene, terwijl bekend was dat zij voor kwijtschelding in aanmerking zou komen als de gemeente haar in de gelegenheid had gesteld deze in te dienen. Deze handelwijzen zijn in strijd met de wet en de bedoeling van de wetgever. De gemeente kan bij een aanslag verzoeken om een aanvraag om kwijtschelding binnen een bepaalde termijn in te dienen, om zo de werkvoorraden te stroomlijnen. Overschrijding van deze termijn kan er echter niet toe leiden dat een aanvraag niet meer inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Rechtszekerheidsvereiste. Klachten zijn gegrond.

Aanbevolen wordt betrokkene wat betreft de nog openstaande bedragen over de jaren 2005 en 2007 tot en met 2009 niet te bemoeilijken en de al geïnde bedragen te retourneren.

Ook wordt aanbevolen een juiste handelwijze in de organisatie te implementeren. Wel vragen om een aanvraag binnen een bepaalde termijn in te dienen, maar geen fatale termijn hanteren.

Instantie: Gemeente Dongeradeel

Klacht:

geweigerd om verzoekster in de gelegenheid te stellen kwijtschelding aan te vragen over de jaren 2005 en 2007 tot en met 2009

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Dongeradeel

Klacht:

beslag gelegd op verzoeksters beslagvrije voet om de heffingen over 2005 en 2007 tot en met 2009 te verhalen

Oordeel:
Gegrond