2010/269

Rapportnummer
2010/269
Rapport

Verzoekster klaagt erover dat de tekst in de toelichting op het aanslagbiljet 2009 onder het kopje Kwijtschelding: "Kwijtschelding wordt alleen toegekend, indien u een inkomen heeft onder het bijstandsniveau en geen vermogen." geen juiste informatie verschaft over de mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor kwijtschelding.

Lococensus heeft daarop aangegeven van mening te zijn dat de gebruikte tekst niet correct is en ook niet overeenkomstig de kwijtscheldingspraktijk van Lococensus is. Door het gebruikt van de tekst kan onterecht de indruk ontstaan dat geen kwijtschelding wordt verleend. De tekst heeft Lococensus als volgt aangepast:

"Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of ingezetenenheffing woonruimte niet kunt betalen, dan is het mogelijk om hiervoor kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Bij de beoordeling van uw verzoek wordt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gehanteerd. Meer informatie over de kwijtschelding kunt u vinden op de website van Lococensus, www.lococensus.nl. Via de website kunt u het aanvraagformulier kwijtschelding aanvragen en invullen. Beschikt u niet over internet dan kunt u telefonisch het aanvraagformulier aanvragen en informatie inwinnen."

Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking. Klacht gegrond. Met instemming kennisgenomen van de inhoud van de nieuwe tekst.

Instantie: Belastingkantoor gezamenlijke waterschappen Lococensus te Zwolle

Klacht: Tekst in toelichting aanslagbiljet 2009 heeft geen juiste informatie verschaft over mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor kwijtschelding. Oordeel:
Gegrond