2008/025

Publicatienummer
2008/025
Rapport

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het verzoek om kwijtschelding van de aanslag waterschapsbelasting 2007 van verzoekster afgewezen. Bij de berekening van haar betalingscapaciteit is de door haar ontvangen toeslag in het kader van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940 -1945 (Wubo) als inkomsten meegeteld. Haar administratief beroepschrift is afgewezen.

Verzoekster klaagt erover dat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft geweigerd haar kwijtschelding te verlenen van de waterschapsbelasting 2007. Zij is het er niet mee eens dat bij de berekening van haar betalingscapaciteit de maandelijkse toeslag is meegerekend die zij ontvangt in het kader van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).

De maandelijkse toeslag in het kader van de Wubo heeft een bestemmingskarakter en is vergelijkbaar met een uitkering die wordt ontvangen in het kader van bijzondere bijstand, welke is bestemd voor bestrijding van specifieke kosten. De stelling van het hoogheemraadschap dat de maandelijkse toeslag in het kader van de Wubo als inkomsten moeten worden meegerekend bij de vaststelling van de betalingscapaciteit, omdat deze vergoeding niet expliciet is uitgesloten, acht de Nationale ombudsman een onredelijke uitleg van artikel 14, eerste lid onder sub c van de Uitvoeringsregeling Invorderingen 1990.

Redelijkheidsvereiste.

Herbeoordeel het verzoek om kwijtschelding over 2007 en betrek bij de berekening van de betalingscapaciteit niet de maandelijkse toeslag in het kader van de Wubo.

Instantie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Alkmaar

Klacht: Geweigerd kwijtschelding te verlenen. Oordeel:
Gegrond