2007/231

Rapportnummer
2007/231
Rapport

Medewerkers van de gemeente Den Helder constateerden dat er tuinafval lag in een plantsoen nabij verzoekers woning. Nadat ze hadden gezien dat verzoekers tuin was afgegraven, verzochten ze verzoeker met een kaartje het afval op te ruimen dan wel contact op te nemen. De gemeente herhaalde dit verzoeker een aantal malen en kondigde hierbij aan dat als verzoeker hier geen gehoor aan zou geven, de gemeente het afval zou opruimen en de kosten op verzoeker zou verhalen met gebruikmaking van de bevoegdheid van artikel 18.17 Wet milieubeheer. Uiteindelijk ruimde een hovenier het plantsoen in opdracht van de gemeente op en zond de gemeente verzoeker een factuur voor het verwijderen.

Verzoeker klaagde erover dat de gemeente de kosten van het verwijderen van het tuinafval op hem verhaalde terwijl hij gehoor had gegeven aan de aanzegging van de gemeente.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de gemeente in redelijkheid had kunnen beslissen om de kosten op verzoeker te verhalen. Verzoeker was ruimschoots in de gelegenheid gesteld om gehoor te geven aan de oproep om het afval op te ruimen dan wel gemotiveerd te kennen te geven dat hij hier geen zorg voor hoefde te dragen. De stelling dat hij wel degelijk gehoor had gegeven aan de oproep van de gemeente, kon verzoeker onvoldoende onderbouwen. Of verzoeker het afval zoals hij stelde, tijdig had opgeruimd, was achteraf niet meer vast te stellen, maar het was niet onredelijk dat de gemeente op het moment waarop verzoeker protest aantekende, 28 juli 2005, besloot te volharden in haar besluit, dat zij al op 8 maart 2005 aan verzoeker had laten weten.

Overigens merkte de Nationale ombudsman op dat het schortte aan de motivering die de gemeente aan verzoeker had gegeven, waar zij verzoekers argument dat wellicht de buren later nog afval hadden gestort maar dat hij daar niet aansprakelijk voor was, pareerde met de stelling dat verzoeker dit had uitgelokt en hiervoor verantwoordelijk werd gehouden. Genoemd artikel van de Wet milieubeheer biedt geen grondslag voor het verhalen van kosten van het verwijderen van afval dat door derden is veroorzaakt.

Verder overwoog de Nationale ombudsman dat het niet redelijk was om de kosten van de manuren door medewerkers van de gemeente aan deze kwestie besteed, op verzoeker te verhalen. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden van de betreffende medewerkers en behoren tot hun functie.

Redelijkheid

Aanbeveling om te besluiten af te zien van het verhalen van het deel van de kosten van het verwijderen van tuinafval uit het plantsoen nabij verzoekers woning dat bestond uit de manuren die door de gemeente waren besteed aan de kwestie.

Instantie: Gemeente Den Helder

Klacht: Kosten voor verwijderen van tuinafval uit plantsoen nabij verzoekers woning op hem verhaald, hoewel hij het afval dat uit zijn tuin afkomstig was inmiddels had opgeruimd. Oordeel:
Gegrond