2005/173

Rapportnummer
2005/173
Rapport

Verzoeker vroeg op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om inzage in de (openbare) stukken die behoorden bij de overeenkomst publicatie gemeentelijke bekendmakingen, die de gemeente met haar contractpartner had afgesloten. Voorafgaand aan het besluit op dit verzoek gaf de gemeente verzoekers naam door aan de contractpartner.

Verzoeker klaagde er onder meer over dat zijn naam aan de contractpartner van de gemeente was doorgegeven.

De Nationale ombudsman overwoog dat bekendheid van de naam van verzoeker bij de contractpartner niet noodzakelijk was om na te gaan of de (bij de) overeenkomst (behorende stukken) bedrijfsgevoelige informatie bevatte.

Behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen heeft een ieder recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. In de verhouding tussen overheid en burgers betekent dit onder meer dat de overheid informatie die zij over een burger bezit niet zonder meer aan derden kan overdragen. Een bestuursorgaan dient bij het verstrekken van informatie aan derden dan ook voldoende rekening te houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Door het bekendmaken van verzoekers naam aan de contractpartner heeft het college geen rekening gehouden met de persoonlijke levenssfeer van verzoeker.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de onderzochte gedraging op dit punt niet behoorlijk was.

Overige klachtonderdelen:

-afdoen klacht door raadspresidium in plaats van gemeenteraad

-horen over klacht

Instantie: Gemeente Apeldoorn

Klacht: Verzoekers naam doorgegeven aan contractpartner van gemeente naar aanleiding van zijn verzoek om inzage in openbare stukken. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Raadspresidium gemeente Apeldoorn

Klacht: Klacht afgedaan door raadspresidium; verzoeker niet de gelegenheid gegeven zijn klacht mondeling toe te lichten. Oordeel:
Gegrond