3x leren over behoorlijke invordering door de RBG

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man en vrouw, zittend op de bank, in gesprek met een man

  De Regionale Belasting Groep (RBG) zorgt voor maatwerk en persoonlijk contact bij de invordering van de aanslag voor waterzuiveringsheffing. Dit blijkt na onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. De ombudsman onderzocht de invordering door de RBG aan de hand van de spelregels uit het rapport 'In het krijt bij de overheid'. Van Zutphen: 'De RBG zoekt actief contact met mensen die problemen hebben met het betalen, biedt op verschillende momenten een betalingsregeling aan en gaat coulant om met invorderingskosten. Een mooi voorbeeld -ook voor andere instanties- van hoe je behoorlijk kan invorderen’.

  De RBG geeft in zijn praktijk op de volgende manier invulling aan de invorderings-spelregels van de Nationale ombudsman:

  1: Ben flexibel bij betalingsregelingen en kwijtschelding

  Ombudsman: 'Beoordeelt de overheid verzoeken om betalingsregelingen en kwijtschelding? Houdt dan rekening met iemands financiële (on)mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling.'

  Invulling door de RBG: De RBG is flexibel in het aanbieden van een betalingsregeling. Zelfs als de RBG een dwangbevel verstuurt, geven zij mensen nog de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Ook gaat de RBG coulant om met de incasso van invorderingskosten. In schrijnende situaties heeft de RBG de mogelijkheid om een vordering oninbaar te verklaren. De medewerkers die mensen te woord staan zijn opgeleid voor specifiek deze situatie; zij kunnen dus maatwerk bieden en rekening houden met iemands persoonlijke omstandigheden.

  2: Persoonlijk contact loont

  Ombudsman: ‘Overheidsinstanties moeten zoveel mogelijk eerst zelf contact opnemen met de persoon in kwestie, alvorens over te gaan tot dwangvordering. Maak dan gelijk afspraken op maat over de betaling(sregeling), verken eventuele problematische schulden, verwijs iemand zo nodig naar schuldhulpverlening en schort eventueel de invordering tijdelijk op.’

  De RBG zet persoonlijk contact in op het moment dat er nog geen sprake is van dwanginvordering. Een aantal dagen voordat de betaaltermijn van de eerste beschikking verloopt, neemt de RBG al telefonisch contact op met mensen die nog niet betaald hebben en geen betalingsregeling getroffen hebben. De RBG verkent in die gesprekken waarom iemand niet betaalt of reageert. Vaak komt er dan alsnog een betalingsregeling tot stand of krijgt iemand de mogelijkheid aan te tonen dat hij slechts beschikt over een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet.

  3: Bescherm de beslagvrije voet

  Ombudsman: ‘Overheidsinstanties en hun deurwaarders moeten al het mogelijke doen om iemand een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet te garanderen.’

  De RBG zoekt persoonlijk contact met mensen die nog niet betaald hebben. Zij krijgen in dat persoonlijke contact al voor de dwanginvorderingsfase de mogelijkheid om aan te tonen dat hun beslagvrije voet geschonden wordt bij het treffen van een betalingsregeling. De RBG gaat daarbij verder dan wettelijk is voorgeschreven. Door in deze 'vroege' fase al rekening te houden met de beslagvrije voet, kunnen kostenverhogende dwanginvorderingsmaatregelen worden voorkomen.

  Informeer actief over de beslagvrije voet

  De RBG werkt grotendeels volgens de spelregels uit het rapport 'In het krijt bij de overheid' of gaan zelfs verder dan deze regels, ten gunste van de burger. De Nationale ombudsman ziet nog wel een aandachtspunt voor de RBG als het gaat om het actief informeren over de beslagvrije voet. De RBG houdt in een vroeg stadium rekening met de beslagvrije voet, maar communiceert hier niet goed over. De ombudsman beveelt aan dit in het vervolg wel te doen, zodat mensen weten wat zij kunnen doen als zij -gezien hun financiële situatie- geen betalingsregeling kan treffen. De RBG heeft de ombudsman toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

  Aanleiding en achtergrond

  Het Hoogheemraadschap Delfland bouwt de kwijtschelding voor de waterzuiveringsheffing vanaf 2016 af. Mensen aan wie voorheen kwijtschelding werd verleend, moeten in 2016 nog 50% van het bedrag van de aanslag betalen. Vanaf 2017 stopt de kwijtscheldingsregeling. De RBG heft en int de belasting voor dit Hoogheemraadschap. De Nationale ombudsman ontving enkele klachten over het afschaffen van de kwijtschelding. Dit was voor de ombudsman aanleiding het Hoogheemraadschap Delfland en de RBG vragen te stellen over de wijze waarop zij omgaan met mensen die aangeven in de financiële problemen te komen als zij de waterzuiveringsheffing (ook via een betalingsregeling) moeten betalen.

  Bijlagen

  Brief aan RBG over onderzoek naar invordering (6 december 2016) (pdf, 74.38 kB)